Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace THA01
Festuco pallentis-Aurinietum saxatilis Klika ex Čeřovský 1949 corr. Gutermann et Mucina 1993
Tařicová vegetace silikátových skal

Festuco pallentis-Aurinietum saxatilis

Foto na botanickafotogalerie.cz

Tato asociace zahrnuje velmi rozvolněnou vegetaci strmých skal s tařicí skalní (Aurinia saxatilis subsp. arduini) a kostřavou sivou (Festuca pallens), která je v chladnějších oblastech nebo na minerálně chudších substrátech někdy nahrazena kostřavou ovčí (Festuca ovina). Na skalních teráskách a ve štěrbinách se vyskytují teplomilné druhy Euphorbia cyparissias, Galium glaucum, Jovibarba globifera subsp. globifera a další, doprovázené oligotrofními skalními druhy, jako je Asplenium septentrionale a Hieracium schmidtii. V porostech se vyskytuje zpravidla 10–25 druhů cévnatých rostlin na ploše 16–25 m². V okolí druhově bohatších porostů se ale vyskytují i velmi chudé porosty s Aurinia saxatilis subsp. arduini a několika málo jinými druhy, které spíše odpovídají chasmofytické vegetaci třídy Asplenietea trichomanis. Hojně jsou zastoupeny lišejníky, zejména různé epilitické druhy s korovitou stélkou a lupenité druhy rodu Parmelia. Z mechorostů se na skalních teráskách častěji vyskytuje např. Ceratodon purpureus.

Festuco pallentis-Aurinietum osídluje osluněné, řidčeji zastíněné skalní stěny a terásky na kyselých, méně často mírně bazických, ale nevápnitých silikátových horninách odolných vůči zvětrávání. Z minerálně slabších hornin jde např. o granitoidy, ruly, granulit, porfyr, porfyrit, znělec, proterozoické břidlice, křemence nebo buližníky, z minerálně silnějších o amfibolit, spilit nebo čedič. Půda je vyvinuta jen místy na skalních teráskách. Druhově nejbohatší porosty se formují na skalách bazičtějších hornin s bohatě členěným reliéfem s množstvím terásek a štěrbin.

Orig. (Čeřovský 1949): asociace Festuca duriuscula-Alyssum saxatile Klika 1941 (Festuca duriuscula ~ Festuca pallens, Alyssum saxatile ~ Aurinia saxatilis)

Syn.: Festuco duriusculae-Alyssetum saxatilis Klika 1941 (§ 3f)

Diagnostické druhy: Allium senescens subsp. montanum, Asplenium septentrionale, Aurinia saxatilis subsp. arduini, Festuca pallens, Galium glaucum, Hieracium schmidtii, Jovibarba globifera subsp. globifera, Melica transsilvanica

Konstantní druhy: Allium senescens subsp. montanum, Asplenium septentrionale, Aurinia saxatilis subsp. arduini, Euphorbia cyparissias, Festuca pallens, Hieracium schmidtii, Hylotelephium telephium agg. (převážně H. maximum); Ceratodon purpureus, Polytrichum piliferum

Dominantní druhy: Festuca pallens

Formální definice: skup. Aurinia saxatilis NOT skup. Lactuca perennis

Zdroj: Chytrý M. (2007): THA01 Festuco pallentis-Aurinietum saxatilis Klika ex Čeřovský 1949 corr. Gutermann et Mucina 1993. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 378-380.