Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace THA02
Seselio ossei-Festucetum pallentis Klika 1933 corr. Zólyomi 1966
Kostřavová egetace středočeských a severočeských minerálně bohatých skal

Seselio ossei-Festucetum pallentis

Foto na botanickafotogalerie.cz

Jde o rozvolněnou vegetaci strmých skal a skalnatých svahů s dominantní kostřavou sivou (Festuca pallens), kterou doprovází skupina vytrvalých bazifilních a teplomilných druhů, jako je Artemisia campestris, Asperula cynanchica, Centaurea stoebe, Euphorbia cyparissias, Potentilla arenaria a Seseli osseum. Na rozdíl od skalních společenstev v panonském termofytiku jsou zastoupeny druhy Anthericum liliago, Lactuca perennis a Pulsatilla pratensis subsp. bohemica, z nichž první dva v panonském termofytiku chybějí a třetí se tam na skalách vyskytuje jen velmi vzácně. Na rozdíl od asociace Festuco pallentis-Aurinietum saxatilis téměř scházejí acidofilní druhy, jako je Avenella flexuosa nebo Rumex acetosella. V porostech se zpravidla vyskytuje 20–30 druhů cévnatých rostlin na ploše 16–25 m². Mechové patro nedosahuje větší pokryvnosti.

Seselio-Festucetum pallentis se vyskytuje na výslunných, zpravidla jižně orientovaných strmých skalnatých svazích, mírně ukloněných skalních stupních nebo skalních stěnách, které jsou však většinou méně strmé než u asociace Festuco pallentis-Aurinietum saxatilis. Nejčastěji jde o vápence, čediče, spility a proterozoické břidlice, vzácněji také o porfyrit, diabas nebo vápnitý pískovec; pokud jde o silikátové horniny, mohou v nich být vápnité vložky. Půda je zpravidla mělká litozem, vyvinutá jen ostrůvkovitě na skalních teráskách, avšak pokrývá zpravidla větší plochu než na stanovištích asociace Festuco pallentis-Aurinietum saxatilis. Půdní reakce se pohybuje v širokém rozpětí pH 4,0–7,6, nižších hodnot dosahuje zejména na porfyritech, vyšších hodnot na vápencích, čedičích a spilitech. Půdní sorpční komplex je zpravidla vysoce až úplně nasycený díky přítomnosti vápenatých iontů i v silikátových horninách (Kolbek 1978, 1979, Kolbek in Kolbek et al. 2001: 51–91).

Nomen inversum propositum et nomen mutatum propositum

Orig. (Klika 1933): Festuca glauca-Seseli glaucum-Assoziation (Festuca glauca ~ F. pallens, Seseli glaucum ~ S. osseum)

Syn: Asperulo glaucae-Festucetum pallentis Preis in Klika 1939 corr. Kolbek in Moravec et al. 1995, Alysso montani-Potentilletum arenariae Preis 1939, Alysso montani-Potentilletum arenariae Preis 1939, Potentillo arenariae-Festucetum pallentis Kolbek in Moravec et al. 1983

Diagnostické druhy: Allium senescens subsp. montanum, Alyssum montanum, Anthericum liliago, Artemisia campestris, Asperula cynanchica, Asplenium septentrionale, Aurinia saxatilis subsp. arduini, Biscutella laevigata, Centaurea stoebe, Erysimum crepidifolium, Festuca pallens, Hieracium cymosum, Jovibarba globifera subsp. globifera, Lactuca perennis, Potentilla arenaria, Pulsatilla pratensis subsp. bohemica, Seseli osseum, Stachys recta, Thymus praecox, Verbascum lychnitis; Polytrichum piliferum

Konstantní druhy: Allium senescens subsp. montanum, Anthericum liliago, Artemisia campestris, Asperula cynanchica, Centaurea stoebe, Dianthus carthusianorum s. l. (D. carthusianorum s. str.), Euphorbia cyparissias, Festuca pallens, Hieracium pilosella, Koeleria macrantha, Lactuca perennis, Potentilla arenaria, Pulsatilla pratensis subsp. bohemica, Scabiosa ochroleuca, Seseli osseum, Stachys recta, Thymus praecox, Verbascum lychnitis; Ceratodon purpureus, Polytrichum piliferum

Dominantní druhy: Festuca pallens

Formální definice: skup. Festuca pallens AND skup. Lactuca perennis AND Festuca pallens pokr. > 5 %

Zdroj: Chytrý M. (2007): THA02 Seselio ossei-Festucetum pallentis Klika 1933 corr. Zólyomi 1966. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 380-382.