Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace THA04
Helichryso arenariae-Festucetum pallentis Vicherek in Chytrý et al. 1997
Vegetace silikátových pahorků se smilem písečným

Helichryso arenariae-Festucetum pallentis

Foto na botanickafotogalerie.cz

Helichryso-Festucetum pallentis tvoří rozvolněné porosty s dominantní kostřavou sivou (Festuca pallens), ve kterých se s větší pokryvností vyskytuje také hustě trsnatá ostřice nízká (Carex humilis), případně také keříčkovitá kručinka chlupatá (Genista pilosa). Charakteristické je zastoupení panonských druhů, které se nevyskytují nebo jsou vzácné v Čechách, např. Linaria genistifolia a Pulsatilla grandis, a současně druhů psamofilních, např. Agrostis vinealis, Armeria vulgaris subsp. vulgaris a Helichrysum arenarium. Na jaře jsou hojně zastoupeny acidofilní efeméry, jako je Erophila verna a Myosotis stricta. Porosty jsou oproti jiným typům skalních stepí druhově bohatší: obsahují zpravidla 35–40 druhů cévnatých rostlin na ploše 16–25 m². Hojné jsou xerofilní akrokarpní mechy Ceratodon purpureus a Polytrichum piliferum a keříčkovité i lupenité lišejníky, zejména Cladonia foliacea, C. rangiformis a další druhy rodů Cladonia a Parmelia.

Porosty této asociace se vyskytují na mírných svazích o sklonu do 20° a na vrcholcích nevysokých granitových, granodioritových nebo rulových pahorků. Půdy jsou většinou mělké rankery a litosoly, které zejména na granitech a granodioritech obsahují velký podíl rychle vysychající hrubě písčité zvětraliny. Díky této písčité příměsi se druhové složení porostů zčásti podobá psamofilním trávníkům třídy Koelerio-Corynephoretea. Půdní pH se pohybuje v rozpětí 4,4–5,4 a sorpční komplex je slabě nasycený (Vicherek & Unar 1971, Chytrý et al. 1997).

Orig. (Chytrý et al. 1997): Helichryso-Festucetum pallentis Vicherek ass. nova (Helichrysum arenarium)

Diagnostické druhy: Achillea setacea, Agrostis vinealis, Arenaria serpyllifolia agg., Armeria vulgaris subsp. vulgaris, Asperula cynanchica, Avenula pratensis, Carex humilis, C. supina, Dianthus carthusianorum s. l., Erophila verna, Eryngium campestre, Euphrasia stricta, Festuca pallens, Gagea bohemica, Galium pumilum s. l. (G. valdepilosum), Genista pilosa, Helichrysum arenarium, Hieracium echioides, H. pilosella, Hypericum perforatum, Jasione montana, Koeleria macrantha, Linaria genistifolia, Myosotis stricta, Orthantha lutea, Phleum phleoides, Pimpinella saxifraga, Poa bulbosa, Potentilla arenaria, Pseudolysimachion spicatum, Pulsatilla grandis, Rumex acetosella, Scabiosa canescens, Scleranthus perennis, S. polycarpos, Sedum reflexum, Seseli osseum, Silene otites s. l. (S. otites s. str.), Thymus praecox, Trifolium arvense, Verbascum phoeniceum; Ceratodon purpureus, Cetraria aculeata, C. islandica, Cladonia cervicornis, C. coniocraea, C. fimbriata, C. foliacea, C. pyxidata, C. rangiformis, C. symphycarpa, Parmelia pulla, P. somloensis, Polytrichum piliferum, Racomitrium canescens, Rhytidium rugosum

Konstantní druhy: Achillea millefolium agg. (převážně A. collina), A. setacea, Agrostis vinealis, Arenaria serpyllifolia agg., Armeria vulgaris subsp. vulgaris, Asperula cynanchica, Avenula pratensis, Carex humilis, C. supina, Centaurea stoebe, Dianthus carthusianorum s. l., Erophila verna, Eryngium campestre, Festuca pallens, Galium pumilum s. l. (G. valdepilosum), Genista pilosa, Helichrysum arenarium, Hieracium echioides, H. pilosella, Hypericum perforatum, Jasione montana, Koeleria macrantha, Myosotis stricta, Phleum phleoides, Pimpinella saxifraga, Poa bulbosa, Potentilla arenaria, Pseudolysimachion spicatum, Rumex acetosella, Scabiosa canescens, Seseli osseum, Silene otites s. l. (S. otites s. str.), Thymus praecox, Trifolium arvense; Ceratodon purpureus, Cetraria aculeata, C. islandica, Cladonia foliacea, C. pyxidata, C. rangiformis, Hypnum cupressiforme s. l., Parmelia pulla, P. somloensis, Polytrichum piliferum, Rhytidium rugosum

Dominantní druhy: Carex humilis, Festuca pallens; Ceratodon purpureus, Hypnum cupressiforme s. l.

Formální definice: Festuca pallens pokr. > 5 % AND skup. Helichrysum arenarium AND skup. Potentilla arenaria

Zdroj: Chytrý M. (2007): THA04 Helichryso arenariae-Festucetum pallentis Vicherek in Chytrý et al. 1997. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 384-386.