Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Svaz THB
Bromo pannonici-Festucion pallentis Zólyomi 1966
Panonská skalní vegetace s kostřavou sivou

Orig. (Zólyomi 1966): Bromo-Festucion pallentis Zólyomi 66 (Bromus erectus subsp. pannonicus)

Syn.: Seslerio-Festucion glaucae Klika 1931 p. p. (§ 35), Seslerio-Festucion pallentis Klika 1931 corr. Zólyomi 1966 p. p. (§ 35), Festucion pallentis (Klika 1931) Korneck 1974 p. p., Helianthemo cani-Festucion pallentis Kolbek in Moravec et al. 1983 p. p., Poo badensis-Teucrienion montani Kolbek in Moravec et al. 1983 (podsvaz)

Diagnostické a konstantní druhy: viz asociace Poo badensis-Festucetum pallentis

Zdroj: Chytrý M. (2007): THB Bromo pannonici-Festucion pallentis Zólyomi 1966. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 395-396.