Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace THC01
Carici humilis-Seslerietum caeruleae Zlatník 1928
Suché hercynské pěchavové trávníky

Carici humilis-Seslerietum caeruleae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Jde o porosty s dominantní pěchavou vápnomilnou (Sesleria caerulea), kterou doprovázejí teplomilné druhy suchých trávníků (např. Euphorbia cyparissias, Galium glaucum, Stachys recta a Teucrium chamaedrys) a na skalnatějších stanovištích také druhy skalních štěrbin (např. Asplenium ruta-muraria a Seseli osseum). V Českém krasu a okolí Prahy je v porostech pravidelně zastoupen perialpidský druh Helianthemum canum. Pokryvnost bylinného patra je závislá na hloubce půdy a velikosti ploch s vystupující matečnou horninou. Roztroušeně se v porostech mohou vyskytovat nízké i vyšší keře, např. Cotoneaster integerrimus a Sorbus aria s. l. Počet druhů cévnatých rostlin kolísá nejčastěji v rozpětí 20–35 na ploše 16–25 m². Mechové patro je zpravidla vyvinuto.

Carici humilis-Seslerietum se vyskytuje nejčastěji na severních svazích o sklonu 20–80°, ve srovnání se stanovišti asociace Saxifrago paniculatae-Seslerietum caeruleae však jde o místa sušší a teplejší. Důvodem je poloha lokality v makroklimaticky sušší a teplejší oblasti nebo na mezoklimaticky teplejším svahu. Typickým stanovištěm jsou svahy širokých údolí nebo kopců v otevřené krajině. Geologický podklad tvoří tvrdé bazické horniny, nejčastěji vápence, ale také bazické silikáty, jako je diabas a čedič. V severních Čechách se vzácně nacházejí porosty na opukových skalních srubech, asociace se však nevyskytuje na svazích měkkých slínovců, kde ji nahrazuje Cirsio pannonici-Seslerietum caeruleae. Kubíková (1977) uvádí pH půdy na vápencích 7,0–7,4.

Nomen inversum propositum et nomen mutatum propositum

Orig. (Zlatník 1928b): association à Sesleria calcaria et Carex humilis (Sesleria calcaria ~ S. caerulea)

Syn.: Seslerietum calcariae caricetosum humilis cum Helianthemum canum Zlatník 1928 (§ 36, nomen ambiguum), Helianthemo cani-Seslerietum caeruleae Klika 1933, Helianthemo cani-Caricetum humilis Kubíková 1977, Primulo veris-Seslerietum calcariae Zlatník ex Kubíková 1977 p. p.

Diagnostické druhy: Allium senescens subsp. montanum, Anthericum liliago, Asperula cynanchica, Asplenium ruta-muraria, Carex humilis, Centaurea stoebe, Cotoneaster integerrimus, Galium glaucum, Helianthemum canum, Oxytropis pilosa, Pulsatilla pratensis subsp. bohemica, Sedum album, Seseli hippomarathrum, S. osseum, Sesleria caerulea, Stachys recta, Teucrium chamaedrys

Konstantní druhy: Allium senescens subsp. montanum, Asperula cynanchica, Carex humilis, Centaurea scabiosa, C. stoebe, Euphorbia cyparissias, Galium glaucum, Helianthemum canum, Potentilla arenaria, Salvia pratensis, Sanguisorba minor, Scabiosa ochroleuca, Sedum album, Seseli osseum, Sesleria caerulea, Stachys recta, Teucrium chamaedrys

Dominantní druhy: Sesleria caerulea

Formální definice: Sesleria caerulea pokr. > 25 % AND (skup. Potentilla arenaria OR skup. Stachys recta) NOT skup. Cirsium acaule NOT skup. Geranium sanguineum NOT skup. Poa badensis NOT Brachypodium pinnatum pokr. > 5 % NOT Festuca rupicola pokr. > 5 % NOT Thlaspi montanum pokr. > 5 %

Zdroj: Chytrý M. (2007): THC01 Carici humilis-Seslerietum caeruleae Zlatník 1928. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 399-401.