Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace THC02
Minuartio setaceae-Seslerietum caeruleae Klika 1931
Suché perikarpatské pěchavové trávníky

Minuartio setaceae-Seslerietum caeruleae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Asociace sdružuje zapojené trávníky s dominancí pěchavy vápnomilné (Sesleria caerulea), ve kterých se vyskytují perialpínské a perialpidské druhy (např. Arenaria grandiflora, Galium austriacum, Poa badensis a Teucrium montanum), kontinentální druhy (např. Campanula sibirica a Inula ensifolia) a panonské endemity (např. Dianthus lumnitzeri a Jovibarba globifera subsp. hirta), které v jiných pěchavových trávnících České republiky scházejí. V porostech se vyskytuje zpravidla 25–30 druhů cévnatých rostlin na ploše 16–25 m². Běžně jsou zastoupeny mechorosty, zejména akrokarpní mechy Ditrichum flexicaule a Tortella tortuosa.

Minuartio-Seslerietum se vyskytuje většinou na západně orientovaných svazích s výchozy tvrdých jurských vápenců, na nichž se vyvíjí mělká půda typu rendzina, jejíž pH se pohybuje v rozpětí 6,7–7,5 (Unar 2004). Mezi plochami s vyvinutou půdou vystupují místy na povrch vápencové škrapy. Kolem skalních výchozů jsou porosty většinou rozvolněné a vyskytují se v nich i jarní efeméry, zatímco na místech s hlubší půdou se vytváří spíše zapojený trávník. Porosty se nacházejí zpravidla v horních částech strmých, odlesněných svahů, a jsou proto silně ovlivněny větrem, současně jsou však dobře osluněny, zejména v odpoledních hodinách.

Nomen inversum propositum et nomen mutatum propositum

Orig. (Klika 1931b): Sesleria calcaria-Alsine setacea-Assoziation (Sesleria calcaria ~ S. caerulea, Alsine setacea ~ Minuartia setacea)

Syn.: Seslerio-Caricetum humilis Sillinger 1930 (§ 31, mladší homonymum: non Carici humilis-Seslerietum calcariae Zlatník 1928)

Diagnostické druhy: Achillea pannonica, Acinos arvensis, Allium flavum, A. senescens subsp. montanum, Alyssum montanum, Anthericum ramosum, Anthyllis vulneraria, Arenaria grandiflora, Asplenium ruta-muraria, Biscutella laevigata, Campanula sibirica, Centaurea triumfettii, Dianthus lumnitzeri, Erysimum odoratum, Festuca pallens, Galium glaucum, Hieracium bifidum, Inula ensifolia, Jovibarba globifera subsp. hirta, Medicago prostrata, Melica ciliata, Minuartia setacea, Poa badensis, Potentilla arenaria, Sanguisorba minor, Scabiosa ochroleuca, Sedum album, Seseli osseum, Sesleria caerulea, Stachys recta, Taraxacum sect. Erythrosperma, Tephroseris integrifolia, Teucrium montanum, Thalictrum foetidum, Thymus praecox; Cladonia pyxidata, Ditrichum flexicaule, Fissidens dubius, Tortella tortuosa

Konstantní druhy: Acinos arvensis, Allium flavum, A. senescens subsp. montanum, Alyssum montanum, Anthericum ramosum, Anthyllis vulneraria, Asperula cynanchica, Campanula sibirica, Carex humilis, Centaurea stoebe, Dianthus lumnitzeri, Euphorbia cyparissias, Festuca pallens, Inula ensifolia, Jovibarba globifera subsp. hirta, Koeleria macrantha, Minuartia setacea, Poa badensis, Potentilla arenaria, Sanguisorba minor, Scabiosa ochroleuca, Sedum album, Seseli osseum, Sesleria caerulea, Stachys recta, Thymus praecox; Cladonia pyxidata, Ditrichum flexicaule, Hypnum cupressiforme s. l., Tortella tortuosa

Dominantní druhy: Sesleria caerulea

Formální definice: Sesleria caerulea pokr. > 5 % AND skup. Poa badensis

Zdroj: Chytrý M. (2007): THC02 Minuartio setaceae-Seslerietum caeruleae Klika 1931. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 402-404.