Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace THC03
Saxifrago paniculatae-Seslerietum caeruleae Klika 1941
Mezofilní pěchavové trávníky

Saxifrago paniculatae-Seslerietum caeruleae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Saxifrago-Seslerietum zahrnuje rozvolněné skalní porosty i více zapojené trávníky s dominantní pěchavou vápnomilnou (Sesleria caerulea), ve kterých se často vyskytují další reliktní dealpiny, zejména lomikámen vždyživý (Saxifraga paniculata) a vzácněji i dvojštítek hladkoplodý (Biscutella laevigata). Na rozdíl od předchozích dvou asociací jsou méně zastoupeny teplomilné a suchomilné druhy, z nichž jsou však poměrně hojné např. Euphorbia cyparissias a Potentilla arenaria. Pravidelně se vyskytují druhy skalních štěrbin (např. Asplenium ruta-muraria, A. trichomanes, Seseli osseum) a skalních terásek (např. Allium senescens subsp. montanum, Festuca pallens a Sedum album). Časté jsou také druhy teplých lesních lemů, např. Anthericum ramosum a Vincetoxicum hirundinaria. Na rozdíl od ostatních asociací pěchavových trávníků zahrnuje Saxifrago-Seslerietum i některé porosty druhově chudší; počet druhů cévnatých rostlin kolísá v rozpětí 15–30 na ploše 16–25 m². Bohatě je vyvinuto mechové patro, ve kterém se vyskytují jak pleurokarpní mechy (např. Hypnum cupressiforme s. l.), rostoucí spíše pod trsy pěchavy, tak akrokarpní mechy (např. Ditrichum flexicaule a Tortella tortuosa), které jsou častější v okolí skalních výchozů.

Tato asociace sdružuje vlhčí pěchavové trávníky v chladnějších oblastech, nejčastěji v hlubších a užších říčních nebo krasových údolích. Svahy jsou skalnaté a dosahují zpravidla sklonu 30–90°. Vytváří se na nich v závislosti na sklonu různě souvislá půda, zpravidla mělká, zachycovaná trsy pěchavy. Na nejstrmějších svazích rostou cévnaté rostliny jen ve skalních štěrbinách nebo na malých teráskách. Nejčastějším substrátem je vápenec, ale běžně se tato vegetace vyskytuje i na bazických silikátových horninách, jako je spilit, čedič nebo krystalické břidlice s vápencovými vložkami. V údolí Rokytné a Jihlavy na jihozápadní Moravě se asociace nachází na vápnitých permokarbonských slepencích. Půdní pH se pohybuje v závislosti na typu matečné horniny v širokém rozpětí 4,8–7,8 (Chytrý & Vicherek 1996, Kolbek in Kolbek et al. 2001: 51–91, Unar 2004).

Nomen inversum propositum et nomen mutatum propositum

Orig. (Klika 1941): Asociace Sesleria calcaria-Saxifraga aizoon (Sesleria calcaria ~ S. caerulea, Saxifraga aizoon ~ S. paniculata)

Syn.: Alysso saxatilis-Seslerietum variae Unar in Vicherek et Unar 1971 ms., Asplenio septentrionalis-Seslerietum variae Vicherek in Vicherek et Unar 1971 ms., Diantho moravici-Seslerietum albicantis Vicherek in Chytrý et Vicherek 1996, Primulo veris-Seslerietum calcariae Zlatník ex Kubíková 1977 p. p., Alsino setaceae-Seslerietum calcariae typicum Unar 2004

Diagnostické druhy: Allium senescens subsp. montanum, Anthericum ramosum, Asplenium ruta-muraria, A. septentrionale, A. trichomanes, Cardaminopsis arenosa, C. petraea, Dianthus moravicus, Euphorbia epithymoides, Festuca pallens, Genista pilosa, Hieracium cymosum, Jovibarba globifera subsp. globifera, Minuartia setacea, Saxifraga paniculata, Sedum album, S. reflexum, Seseli osseum, Sesleria caerulea, Tephroseris integrifolia, Thymus praecox, Vincetoxicum hirundinaria; Lophozia barbata, Bartramia ithyphylla, B. pomiformis, Ditrichum flexicaule, Encalypta streptocarpa, Neckera crispa, Plagiopus oederi, Rhytidium rugosum, Squamarina cartilaginea, Tortella tortuosa

Konstantní druhy: Allium senescens subsp. montanum, Anthericum ramosum, Asperula cynanchica, Asplenium ruta-muraria, A. trichomanes, Euphorbia cyparissias, Festuca pallens, Potentilla arenaria, Sanguisorba minor, Saxifraga paniculata, Sedum album, Seseli osseum, Sesleria caerulea, Thymus praecox, Vincetoxicum hirundinaria; Ditrichum flexicaule, Hypnum cupressiforme s. l., Tortella tortuosa

Dominantní druhy: Sesleria caerulea; Hypnum cupressiforme s. l.

Formální definice: Sesleria caerulea pokr. > 5 % AND skup. Festuca pallens NOT skup. Poa badensis NOT skup. Potentilla arenaria NOT skup. Stachys recta

Zdroj: Chytrý M. (2007): THC03 Saxifrago paniculatae-Seslerietum caeruleae Klika 1941. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 404-406.