Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace THD01
Festuco valesiacae-Stipetum capillatae Sillinger 1930
Stepní pastviny s kostřavou walliskou a kavylem vláskovitým

Festuco valesiacae-Stipetum capillatae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Jde o rozvolněnou vegetaci, ve které dominuje kavyl vláskovitý (Stipa capillata) nebo kostřava walliská (Festuca valesiaca), vedle nichž se uplatňují další trsnaté úzkolisté trávy, jako je vousatka prstnatá (Bothriochloa ischaemum) a smělek štíhlý (Koeleria macrantha). Charakteristický je výskyt xerofilních stepních druhů, např. Artemisia campestris, Asperula cynanchica, Centaurea stoebe, Dianthus carthusianorum s. l., Eryngium campestre, Euphorbia cyparissias, Potentilla arenaria, Seseli hippomarathrum, Silene otites s. l. a Thymus pannonicus. Pro druhově bohaté porosty je charakteristický výskyt stepních druhů kozinců Astragalus austriacus, A. exscapus a A. onobrychis. Zpravidla se v porostech nachází 20–35 druhů cévnatých rostlin na ploše 16–25 m². Mechové patro je většinou vyvinuto slabě nebo chybí.

Festuco valesiacae-Stipetum se vyskytuje na jižních svazích v suchých a teplých oblastech. Zpravidla roste na hlubších černozemích nebo pararendzinách, nejčastěji na spraších, v Čechách také na slínitých sedimentech a na jižní Moravě na vápnitých sedimentech starších i mladších třetihor. Může se však vyvinout i na půdách tvrdších bazických hornin, jako je čedič nebo vápenec, zejména pokud se v nich vytváří mozaika míst s hlubší půdou nebo jde o nižší části svahů, kde sedimentuje splavená zemina. Zvláštním typem stanovišť jsou uměle navršené pahorky prehistorických mohyl nebo hradišť. Půdní pH se v závislosti na druhu matečné horniny pohybuje v rozmezí 5,3–7,9 a sorpční komplex je úplně nebo téměř nasycen (Vicherek & Unar 1971, Kolbek 1979, Unar 2004).

Orig. (Sillinger 1930): Festuceto (vallesiacae)-Stipetum capillatae

Syn.: Stipetum capillatae Dziubałtowski 1925 (§ 36, nomen ambiguum), Ranunculo illyrici-Festucetum valesiacae Klika 1931, Astragalo-Stipetum Knapp 1944, Festuco valesiacae-Stipetum capillatae Mahn 1965, Astragalo austriaci-Stipetum capillatae Vicherek in Vicherek et Unar 1971 ms., Minuartio setaceae-Stipetum capillatae Vicherek in Vicherek et Unar 1971 ms.

Diagnostické druhy: Achillea setacea, Artemisia campestris, Bothriochloa ischaemum, Carex supina, Centaurea stoebe, Dianthus carthusianorum s. l., Eryngium campestre, Festuca valesiaca, Koeleria macrantha, Potentilla arenaria, Seseli hippomarathrum, Silene otites s. l. (převážně S. otites s. str.), Stipa capillata, Thymus pannonicus, Veronica prostrata

Konstantní druhy: Achillea millefolium agg. (převážně A. collina), Artemisia campestris, Asperula cynanchica, Bothriochloa ischaemum, Centaurea stoebe, Dianthus carthusianorum s. l., Eryngium campestre, Euphorbia cyparissias, Festuca valesiaca, Galium verum agg. (G. verum s. str.), Koeleria macrantha, Potentilla arenaria, Scabiosa ochroleuca, Seseli hippomarathrum, Silene otites s. l. (převážně S. otites s. str.), Stipa capillata, Thymus pannonicus

Dominantní druhy: Festuca rupicola, F. valesiaca, Koeleria macrantha, Stipa capillata

Formální definice: (Festuca valesiaca pokr. > 25 % OR Stipa capillata pokr. > 25 %) AND (skup. Potentilla arenaria OR skup. Stipa capillata) NOT skup. Jasione montana NOT skup. Lactuca perennis NOT Stipa tirsa pokr. > 25 %

Zdroj: Chytrý M. (2007): THD01 Festuco valesiacae-Stipetum capillatae Sillinger 1930. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 411-413.