Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace THD02
Erysimo crepidifolii-Festucetum valesiacae Klika 1933
Středočeské a severočeské skalní stepi s kostřavou walliskou

Erysimo crepidifolii-Festucetum valesiacae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Asociaci tvoří nízké trávníky s dominancí kostřavy walliské (Festuca valesiaca) a místy také s velkou pokryvností dalších nízkých teplomilných a suchomilných hemikryptofytů, např. mochny písečné (Potentilla arenaria). Kromě dominantní trávy Festuca valesiaca se uplatňuji další úzkolisté traviny, jako je Carex humilis a Koeleria macrantha. Pravidelně se vyskytují druhy charakteristické pro české termofytikum, které chybějí na jižní Moravě, např. Anthericum liliago, Erysimum crepidifolium a Lactuca perennis. Porosty zpravidla obsahují 25–40 druhů cévnatých rostlin na ploše 16–25 m². Mechové patro je vyvinuto spíše slabě. Nejčastěji se v něm vyskytuje lišejník Cladonia foliacea a akrokarpní mechy, např. Ceratodon purpureus.

Erysimo-Festucetum valesiacae je vázáno na skalnaté svahy převážně jižní orientace a sklonu 10–40°. Půda je mělká, zraňovaná erozí a vyvíjí se nesouvisle mezi maloplošnými výchozy matečné horniny. Asociace se vyskytuje zejména na horninách s členitým stupňovitým mikroreliéfem. Nejčastějšími půdními typy jsou rendzina na vápenci, pararendzina na vápnitých břidlicích nebo ranker na bazických silikátových horninách, jako je čedič, spilit a diabas. U půd na bazických silikátových horninách Českého středohoří bylo zjištěno pH 5,4–6,7 (Kolbek 1978) a u půd na vápencích v Prokopském údolí u Prahy 6,6–7,6 (Kubíková 1977).

Nomen inversum propositum

Orig. (Klika 1933): Festuca vallesiaca-Erysimum crepidifolium-Assoziation Klika 1932

Syn.: Poo bulbosae-Erysimetum crepidifolii Toman 1981, Sedo acris-Thymetum pannonici Toman (1976) 1981, Pulsatillo pratensis-Festucetum valesiacae Kolbek 1998 thymetosum praecocis Kolbek 1998

Diagnostické druhy: Achillea pannonica, Acinos arvensis, Allium strictum, Alyssum montanum, Anthericum liliago, Arenaria serpyllifolia agg., Artemisia campestris, Carex humilis, Centaurea stoebe, Echium vulgare, Erysimum crepidifolium, Festuca valesiaca, Hieracium echioides, Koeleria macrantha, Lactuca perennis, Melica transsilvanica, Myosotis stricta, Oxytropis pilosa, Potentilla arenaria, Pulsatilla pratensis subsp. bohemica, Sedum album, Seseli hippomarathrum, Seseli osseum, Silene otites s. l. (S. otites s. str.), Stachys recta, Stipa capillata, Stipa pulcherrima, Thymus pannonicus, Valerianella carinata, Verbascum lychnitis; Cladonia foliacea

Konstantní druhy: Acinos arvensis, Anthericum liliago, Arenaria serpyllifolia agg., Artemisia campestris, Asperula cynanchica, Carex humilis, Centaurea stoebe, Dianthus carthusianorum s. l. (D. carthusianorum s. str.), Echium vulgare, Erysimum crepidifolium, Euphorbia cyparissias, Festuca valesiaca, Koeleria macrantha, Melica transsilvanica, Potentilla arenaria, Pulsatilla pratensis subsp. bohemica, Sedum album, Seseli hippomarathrum, S. osseum, Silene otites s. l. (S. otites s. str.), Stachys recta, Stipa capillata, Verbascum lychnitis

Dominantní druhy: Festuca valesiaca, Koeleria macrantha, Potentilla arenaria

Formální definice: Festuca valesiaca pokr. > 5 % AND skup. Lactuca perennis AND (skup. Potentilla arenaria OR skup. Stipa capillata)

Zdroj: Chytrý M. (2007): THD02 Erysimo crepidifolii-Festucetum valesiacae Klika 1933. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 413-415.