Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace THD04
Koelerio macranthae-Stipetum joannis Kolbek 1978
Stepní vegetace s péřitými kavyly

Koelerio macranthae-Stipetum joannis

Foto na botanickafotogalerie.cz

Asociace zahrnuje porosty s dominancí kavylu Ivanova nebo sličného (Stipa pennata, S. pulcherrima), vzácně také kavylu Smirnovova nebo olysalého (Stipa smirnovii, S. zalesskii). Tyto kavyly tvoří vyšší vrstvu porostu, který má v době jejich květu a plodu nápadné bílé zbarvení. Nižší vrstvu porostu tvoří převážně trsnaté úzkolisté traviny, zejména kostřava žlábkatá a walliská (Festuca rupicola, F. valesiaca), ostřice nízká (Carex humilis) a smělek štíhlý (Koeleria macrantha). Běžné jsou teplomilné a suchomilné byliny, jako je Centaurea stoebe, Eryngium campestre, Euphorbia cyparissias a Potentilla arenaria, a polokeříček Teucrium chamaedrys. V porostech se zpravidla vyskytuje 20–30 druhů cévnatých rostlin na ploše 16–25 m². Mechové patro je vyvinuto zpravidla s malou pokryností, případně i chybí.

Koelerio-Stipetum se vyskytuje na výslunných svazích v teplých a suchých oblastech. Geologickým podkladem jsou nejčastěji bazické horniny, např. čediče, spility, amfibolity, krystalické i sedimentární vápence, vápnité slepence, vápnité flyšové pískovce apod., byly však zaznamenány i výskyty na porfyritu, svoru, rule nebo žule. Půdy jsou mělké i středně hluboké rankery, rendziny a pararendziny.

Orig. (Kolbek 1978): Koelerio macranthae-Stipetum joannis ass. nova (Stipa joannis ~ S. pennata)

Syn.: Genisto tinctoriae-Stipetum joannis Tichý et al. 1997, Inulo oculi-christi-Stipetum pulcherrimae Tichý et al. 1997

Diagnostické druhy: Astragalus exscapus, Erysimum crepidifolium, Festuca valesiaca, Glaucium corniculatum, Oxytropis pilosa, Potentilla arenaria, Stipa capillata, S. pennata, S. pulcherrima, S. zalesskii, Teucrium chamaedrys

Konstantní druhy: Carex humilis, Centaurea stoebe, Echium vulgare, Eryngium campestre, Euphorbia cyparissias, Festuca rupicola, F. valesiaca, Koeleria macrantha, Potentilla arenaria, Stipa pennata, Teucrium chamaedrys

Dominantní druhy: Carex humilis, Elytrigia repens, Stipa pennata, S. pulcherrima, S. zalesskii

Formální definice: Stipa pennata pokr. > 25 % OR Stipa pulcherrima pokr. > 25 % OR Stipa smirnovii pokr. > 25 % OR Stipa zalesskii pokr. > 25 %

Zdroj: Chytrý M. (2007): THD04 Koelerio macranthae-Stipetum joannis Kolbek 1978. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 418-420.