Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace THD05
Stipetum tirsae Meusel 1938
Mezofilní stepi s kavylem tenkolistým

Stipetum tirsae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Asociace je tvořena zapojenými i rozvolněnými porosty s dominantním kavylem tenkolistým (Stipa tirsa), který doprovázejí mezofilní druhy suchých trávníků (např. Brachypodium pinnatum, Festuca rupicola, Fragaria viridis a Salvia pratensis), ale také druhy suchomilnější (např. Koeleria macrantha). Někdy bývají přimíšeny i jiné druhy kavylů, např. Stipa capillata, S. dasyphylla, S. pennata a S. pulcherrima. Většina porostů je druhově spíše chudší, jen asi s 15–25 druhy cévnatých rostlin na ploše 16–25 m², ale vyskytují se i porosty velmi bohaté. Mechové patro zpravidla nemá velkou pokryvnost.

Porosty kavylu tenkolistého se nacházejí obvykle na hlubších půdách, nejčastěji na mírných svazích, svahových úpatích nebo rovinatých místech, na některých lokalitách však rostou také na menších plochách na skalnatých svazích. Společným rysem těchto stanovišť je větší půdní vlhkost než u jiných společenstev svazu Festucion valesiacae. Půdy jsou bazické, vyvinuté na různých matečných horninách, nejčastěji na čediči nebo spraši, ale také např. na vápenci nebo vápnitém flyšovém pískovci.

Nomen mutatum propositum

Orig. (Meusel 1938): Stipetum stenophyllae (Stipa stenophylla ~ S. tirsa)

Syn.: Stipetum stenophyllae Podpěra 1930 (§ 2b, nomen nudum), Stipetum stenophyllae Mahn in Schubert 1974 (§ 31, mladší homonymum), Koelerio macranthae-Stipetum joannis Kolbek 1978 stipetosum tirsae Kolbek 1978 (subasociace), Eryngio campestris-Stipetum tirsae Toman 1981

Diagnostické druhy: Artemisia pontica, Aster linosyris, Carex michelii, Fragaria viridis, Linum austriacum, Stipa dasyphylla, S. tirsa, Thalictrum minus, Thymus pannonicus; Fissidens dubius, Weissia brachycarpa

Konstantní druhy: Brachypodium pinnatum, Euphorbia cyparissias, Festuca rupicola, Fragaria viridis, Koeleria macrantha, Poa pratensis s. l., Stipa tirsa, Teucrium chamaedrys; Fissidens dubius, Rhytidium rugosum, Thuidium abietinum, Weissia brachycarpa

Dominantní druhy: Stipa tirsa

Formální definice: Stipa tirsa pokr. > 25 % NOT skup. Trifolium rubens

Zdroj: Chytrý M. (2007): THD05 Stipetum tirsae Meusel 1938. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 421-423.