Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace THD06
Astragalo exscapi-Crambetum tatariae Klika 1939
Narušované panonské sprašové stepi

Astragalo exscapi-Crambetum tatariae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Astragalo-Crambetum tvoří rozvolněné porosty narušených míst na hlubokých půdách, ve kterých se obvykle nevyskytují žádné výrazné dominanty. Na těchto místech rostou druhy kontinentálních sprašových stepí, které jsou konkurenčně slabé a nemohou dlouhodobě růst v zapojeném trávníku, zato však tolerují narušování. Patří k nim např. Astragalus exscapus, Campanula sibirica, Crambe tataria, Iris pumila a Taraxacum serotinum. V porostech zpravidla přežívají druhy, které na stejném místě rostly před narušením v zapojeném suchém trávníku, např. Festuca valesiaca a Stipa pulcherrima. Místy se vyskytují také suchomilné druhy indikující narušení (např. Carduus nutans, Elytrigia intermedia a Salvia nemorosa) a jednoleté plevele (např. Erodium cicutarium, Lamium amplexicaule a Viola arvensis). Tato vegetace je druhově dosti bohatá; nejčastěji se v ní vyskytuje 25–45 druhů cévnatých rostlin na ploše 16–25 m². Mechové patro zpravidla schází nebo je vyvinuto jen nepatrně.

Tato vegetace je vázána na výslunné jižně orientované svahy o sklonu 20–40° v teplých a suchých oblastech. Geologickým podkladem je spraš, neogénní vápnité prachové písky nebo paleogénní vápnité pískovce, na kterých se vyvíjejí středně hluboké až hluboké černozemě nebo pararendziny. Půdní pH se pohybuje v rozpětí 7,7–8,2 (Ambrozek 1989). Tyto půdy jsou mechanicky narušovány a jejich povrch je obnažován.

Nomen inversum propositum

Orig. (Klika 1939a): Crambe tatarica-Astragalus exscapus-Assoziation Klika 1938

Diagnostické druhy: Achillea pannonica, A. setacea, Adonis vernalis, Allium sphaerocephalon, Arenaria serpyllifolia agg., Aster linosyris, Astragalus austriacus, A. exscapus, A. onobrychis, Bromus inermis, Campanula sibirica, Carex supina, Cerastium pumilum s. l., Chamaecytisus austriacus, C. ratisbonensis, Crambe tataria, Dorycnium pentaphyllum s. l., Eryngium campestre, Erysimum diffusum, Festuca rupicola, F. valesiaca, Gagea pusilla, Galium glaucum, Hieracium bauhini, Inula ensifolia, I. hirta, I. oculus-christi, Iris pumila, Jurinea mollis, Koeleria macrantha, Plantago media, Potentilla arenaria, Salvia nemorosa, Seseli pallasii, Stipa pennata, S. pulcherrima, S. tirsa, Taraxacum serotinum, Teucrium chamaedrys, Thymus glabrescens, Verbascum phoeniceum, Viola ambigua

Konstantní druhy: Achillea pannonica, Arenaria serpyllifolia agg., Asperula cynanchica, Astragalus austriacus, Campanula sibirica, Carex humilis, Crambe tataria, Dorycnium pentaphyllum s. l., Eryngium campestre, Festuca rupicola, F. valesiaca, Galium glaucum, Inula oculus-christi, Iris pumila, Jurinea mollis, Koeleria macrantha, Plantago media, Potentilla arenaria, Salvia nemorosa, S. pratensis, Taraxacum serotinum, Teucrium chamaedrys, Thymus glabrescens, Viola ambigua

Dominantní druhy: –

Formální definice: skup. Iris pumila

Zdroj: Chytrý M. (2007): THD06 Astragalo exscapi-Crambetum tatariae Klika 1939. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 423-425.