Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace THE04
Plantagini maritimae-Caricetum flaccae Novák in Chytrý 2007
Suché trávníky s jitrocelem přímořským

Plantagini maritimae-Caricetum flaccae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Jde o rozvolněné i zapojené trávníky s dominancí nebo hojným výskytem ostřice oddálené a chabé (Carex distans, C. flacca), sveřepu vzpřímeného (Bromus erectus), jitrocele přímořského (Plantago maritima) nebo psinečku velikého (Agrostis gigantea). Pokryvnost obvykle dvouvrstevného bylinného patra, která se pohybuje v rozmezí 50–90 %, bývá ovlivněna intenzitou sedimentace a eroze půd. Druhová bohatost se většinou pohybuje v rozpětí 15–25 druhů cévnatých rostlin na ploše 16–25 m². V místech, kde se již méně uplatňuje vliv drobných průsaků a eroze půdy, se prosazují konkurenčně silnější druhy, které jsou typičtější pro asociaci Scabioso ochroleucae-Brachypodietum pinnati. Druhovým složením tato asociace tvoří přechod k subhalofilní vegetaci. Charakteristickým znakem je přítomnost fakultativně halofilních druhů Plantago maritima a Tetragonolobus maritimus, místy také Centaurium pulchellum. Výška porostu se pohybuje v rozmezí 30–100 cm. Mechové patro chybí nebo je jen slabě vyvinuto.

Asociace je vázána na oblast srážkového stínu v severozápadních Čechách. Tato oblast má kontinentální klima s průměrnou roční teplotou nad 8,5 °C a nejnižším ročním srážkovým úhrnem v České republice (450–490 mm). Vegetace se vyskytuje v blízkosti pramenů, na dnech roklí a na úpatích jižně až jihozápadně orientovaných svahů, v nadmořských výškách pod 300 m. Podkladem jsou měkké druhohorní či třetihorní jílovce a slínovce a podsvahová deluvia. Půdním typem jsou pelozemě nebo pararenziny, které jsou charakteristické slabě vyvinutým humusovým horizontem. Půda je po většinu roku vlhká, ale v srpnu a září vysychá, hluboce rozpukává a na povrchu se často vytváří tvrdá krusta.

Diagnostické druhy: Agrimonia eupatoria, Agrostis gigantea, Carex distans, C. flacca, C. tomentosa, Centaurea jacea, Galium verum agg., Inula britannica, Ononis spinosa, Plantago maritima, Prunella grandiflora, Tetragonolobus maritimus

Konstantní druhy: Achillea millefolium agg., Agrimonia eupatoria, Agrostis gigantea, Brachypodium pinnatum, Bromus erectus, Carex distans, C. flacca, C. tomentosa, Centaurea jacea, Festuca rupicola, Galium verum agg., Inula britannica, Linum catharticum, Ononis spinosa, Plantago maritima, P. media, Prunella grandiflora, Tetragonolobus maritimus

Dominantní druhy: Agrostis gigantea, Bromus erectus, Carex flacca

Formální definice: skup. Carex flacca AND skup. Plantago maritima

Zdroj: Novák J. (2007): THE04 Plantagini maritimae-Caricetum flaccae Novák in Chytrý 2007. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 435-436.