Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace THG02
Avenulo pratensis-Festucetum valesiacae Vicherek et al. in Chytrý et al. 1997
Acidofilní suché trávníky s kostřavou walliskou

Avenulo pratensis-Festucetum valesiacae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Tato asociace sdružuje zapojené nebo téměř zapojené suché trávníky s dominantní kostřavou walliskou (Festuca valesiaca) a v některých porostech také s hojně zastoupeným ovsířem lučním (Avenula pratensis). Vyskytují se v nich acidofilní a psamofilní druhy, jako je Agrostis vinealis, Armeria vulgaris subsp. vulgaris, Jasione montana, Rumex acetosella a Trifolium arvense. Kromě těchto druhů jsou hojně zastoupeny teplomilné druhy suchých trávníků, např. Artemisia campestris, Asperula cynanchica, Dianthus carthusianorum s. l., Eryngium campestre a Potentilla arenaria. V porostech se zpravidla vyskytuje 25–40 druhů cévnatých rostlin na ploše 16–25 m². Bohatě je vyvinuto mechové patro, ve kterém se vyskytují acidotolerantní mechy (např. Ceratodon purpureus, Hypnum cupressiforme s. l. a Polytrichum piliferum) a keříčkovité, případně i lupenité lišejníky, nejčastěji Cladonia foliacea a C. rangiformis.

Avenulo-Festucetum valesiacae se vyskytuje na mírných svazích o sklonu do 20° nebo i na rovinatých terénech na minerálně chudých substrátech. Zpravidla jde o menší pahorky roztroušené v polích. Půda je nejčastěji mělký ranker o hloubce 10–25 cm, který se vyvíjí na granitoidech nebo rule, vzácněji také na terasových píscích a štěrcích, případně jde o pararendzinu na povrchově odvápněných slepencích. Půdní pH se pohybuje nejčastěji v rozmezí 5,3–6,7 a sorpční komplex je slabě až středně nasycený (Chytrý et al. 1997). Tato vegetace se vyvíjí jen v suchých oblastech s ročními srážkovými úhrny kolem 550 mm nebo méně, zatímco ve srážkově bohatších oblastech se na podobných půdách vyskytují mezofilnější porosty asociace Potentillo heptaphyllae-Festucetum rupicolae.

Orig. (Chytrý et al. 1997): Avenulo pratensis-Festucetum valesiacae Vicherek, Chytrý, Pokorny-Strudl, Strudl et Koó ass. nova

Syn.: Acetosello tenuifoliae-Festucetum valesiacae Vicherek 1962 prov. (§ 3b), Agrostio pusillae-Festucetum valesiacae Vicherek in Vicherek et Unar 1971 ms. (§ 1)

Diagnostické druhy: Agrostis vinealis, Armeria vulgaris subsp. vulgaris, Artemisia campestris, Asperula cynanchica, Avenula pratensis, Carex supina, Centaurea stoebe, Dianthus carthusianorum s. l., Eryngium campestre, Euphrasia stricta, Festuca valesiaca, Gagea bohemica, Hieracium pilosella, Jasione montana, Koeleria macrantha, Linaria genistifolia, Medicago minima, M. prostrata, Phleum phleoides, Poa bulbosa, Potentilla arenaria, Pulsatilla grandis, Rumex acetosella, Sedum sexangulare, Seseli osseum, Silene otites s. l. (S. otites s. str.), Stipa capillata, Thymus pannonicus, T. praecox, Trifolium arvense, Verbascum phoeniceum; Cladonia foliacea, C. furcata, C. pyxidata, C. rangiformis, Parmelia pulla, P. somloensis, Polytrichum piliferum

Konstantní druhy: Achillea millefolium agg. (převážně A. collina), Agrostis vinealis, Armeria vulgaris subsp. vulgaris, Arrhenatherum elatius, Artemisia campestris, Asperula cynanchica, Avenula pratensis, Carex humilis, Centaurea stoebe, Dianthus carthusianorum s. l., Echium vulgare, Eryngium campestre, Euphorbia cyparissias, Festuca valesiaca, Galium verum agg. (G. verum s. str.), Hieracium pilosella, Hypericum perforatum, Jasione montana, Koeleria macrantha, Lotus corniculatus, Phleum phleoides, Pimpinella saxifraga, Plantago lanceolata, Potentilla arenaria, Rumex acetosella, Sedum sexangulare, Seseli osseum, Silene otites s. l. (S. otites s. str.), Stipa capillata, Teucrium chamaedrys, Thymus praecox, Trifolium arvense; Ceratodon purpureus, Cladonia foliacea, C. pyxidata, C. rangiformis, Hypnum cupressiforme s. l., Polytrichum piliferum

Dominantní druhy: Festuca valesiaca; Hypnum cupressiforme s. l.

Formální definice: Festuca valesiaca pokr. > 25 % AND skup. Jasione montana AND skup. Potentilla arenaria

Zdroj: Chytrý M. (2007): THG02 Avenulo pratensis-Festucetum valesiacae Vicherek et al. in Chytrý et al. 1997. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 454-456.