Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace THH01
Trifolio alpestris-Geranietum sanguinei Müller 1962
Lemy s kakostem krvavým

Trifolio alpestris-Geranietum sanguinei

Foto na botanickafotogalerie.cz

Lemy s kakostem krvavým (Geranium sanguineum) jsou travinobylinná společenstva s velkou pokryvností bylinného patra, jen vzácně klesající pod 70 %. Dominantní Geranium sanguineum je klonálně rostoucí druh, který místy vytváří husté porosty s malým zastoupením dalších druhů. Většinou však jde o společenstvo druhově poměrně bohaté, nejčastěji s 20–35 druhy cévnatých rostlin na ploše 16–25 m². Zcela převládají širokolisté hemikryptofyty, méně jsou zastoupeny traviny. Z dalších životních forem se v bylinném patře častěji vyskytuje pouze chamaefyt ožanka kalamandra (Teucrium chamaedrys). Omezeně je zastoupeno keřové a mechové patro, jejichž pokryvnosti zpravidla nepřesahují 15 %.

Společenstvo je nejhojnější v pahorkatinách v teplé až mírně teplé klimatické oblasti; lokality v Českém středohoří se však nacházejí v nadmořských výškách i přes 500 m. Osídluje nejčastěji suché jižně orientované svahy o sklonu 15–45°, vzácně i roviny a severní svahy. Vyskytuje se jak na skalních hranách, teráskách a sutích, tak na měkkých substrátech bez kamenité složky. Geologickým podkladem jsou minerálně bohatší horniny, jako jsou vápence, slínovce a čediče, někdy i horniny s nižším obsahem vápníku, např. granodiority a proterozoické břidlice. Stanoviště jsou obvykle částečně zastíněná, ale mohou to být i zcela otevřené plochy. Škála kontaktních společenstev je poměrně široká: ponejvíce jsou to různá společenstva suchých trávníků, suché křoviny nebo teplomilné doubravy.

Nomen inversum propositum

Nomen conservandum propositum (versus Pruno fruticosae-Peucedanetum cervariae Kozłowska 1928)

Orig. (Müller 1962): Geranio-Trifolietum alpestris Th. Müller 61 (Geranium sanguineum)

Syn.: Pruno fruticosae-Peucedanetum cervariae Kozłowska 1928 (potenciálně správné jméno), Geranio-Trifolietum alpestris Müller 1961 (§ 2b, nomen nudum)

Diagnostické druhy: Geranium sanguineum

Konstantní druhy: Brachypodium pinnatum, Euphorbia cyparissias, Geranium sanguineum, Hypericum perforatum

Dominantní druhy: Brachypodium pinnatum, Geranium sanguineum

Formální definice: Geranium sanguineum pokr. > 25 %

Zdroj: Hoffmann A. (2007): THH01 Trifolio alpestris-Geranietum sanguinei Müller 1962. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 459-461.