Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace THH03
Geranio sanguinei-Peucedanetum cervariae Müller 1962
Lemy se smldníkem jelením

Geranio sanguinei-Peucedanetum cervariae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Lemy se smldníkem jelením (Peucedanum cervaria) jsou silně zapojené bylinné porosty, jejichž pokryvnost jen zřídka klesá pod 90 %. Porosty obvykle obsahují 25–35 druhů cévnatých rostlin na ploše 16–25 m². Kromě dominance druhu Peucedanum cervaria se společenstvo svým druhovým složením podobá suchým trávníkům svazu Cirsio-Brachypodion pinnati. Je tvořeno hemikryptofyty, zatímco jiné životní formy jsou zastoupeny vzácně. Pokryvnost keřového a mechového patra jen málokdy přesahují 20 %.

Asociace se vyskytuje v teplých a suchých pahorkatinách a podhůřích. Nejčastějším stanovištěm jsou mírné, jižně až západně orientované svahy o sklonu 5–20°, nezřídka však tato vegetace osídluje i roviny, nebo svahy nad 30°. Geologický podklad tvoří hlavně vápnité sedimenty, např. slínovce, spraše, opuky, vápnité pískovce a vápence, vzácně i jiné horniny, např. čediče a proterozoické břidlice. Půdy jsou hlubší a méně kamenité než u ostatních asociací svazu, přesto však suché a jen vzácně krátkodobě zamokřované a následně vysychavé. Asociace roste jak v částečně stíněných polohách, tak na zcela otevřených místech, kde někdy vytváří tzv. plošné lemy. Kontaktními společenstvy jsou nejčastěji suché trávníky svazu Cirsio-Brachypodion pinnati a xerofilní křoviny.

Orig. (Müller 1962): Geranio-Peucedanetum cervariae (Kuhn 37) Th. Müller 61 (Geranium sanguineum)

Syn: Peucedanetum cervariae Kaiser 1926 (§ 3d, asociace uppsalské školy), Xerobrometum seslerietosum var. Peucedanum cervaria Kuhn 1937, Calamagrostietum variae peucedanetosum cervariae Kuhn 1937, Scabioso-Phleetum peucedanetosum Vicherek 1959

Diagnostické druhy: Brachypodium pinnatum, Bupleurum falcatum, Medicago falcata, Peucedanum cervaria; Fissidens dubius

Konstantní druhy: Achillea millefolium agg. (převážně A. collina), Arrhenatherum elatius, Brachypodium pinnatum, Bupleurum falcatum, Centaurea scabiosa, Euphorbia cyparissias, Festuca rupicola, Medicago falcata, Peucedanum cervaria, Poa pratensis s. l., Salvia pratensis; Plagiomnium affine s. l.

Dominantní druhy: Brachypodium pinnatum, Carex humilis, Inula hirta, I. salicina, Peucedanum cervaria

Formální definice: Peucedanum cervaria pokr. > 25 %

Zdroj: Hoffmann A. (2007): THH03 Geranio sanguinei-Peucedanetum cervariae Müller 1962. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 463-465.