Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace THI02
Trifolio-Melampyretum nemorosi Dierschke 1973
Lemy s černýšem hajním

Trifolio-Melampyretum nemorosi

Foto na botanickafotogalerie.cz

Lemy s dominantním černýšem hajním (Melampyrum nemorosum) jsou bylinná společenstva s pokryvností bylinného patra zpravidla vyšší než 70 %. Kromě dominance druhu Melampyrum nemorosum se asociace floristickým složením velmi blíží sečeným trávníkům svazů Arrhenatherion elatioris nebo Bromion erecti. Porosty jsou tvořeny hemikryptofyty, pouze dominantní druh je terofyt. Druhová bohatost velmi kolísá: obvykle lze najít 10–30 druhů na ploše 16–25 m². V Bílých Karpatech však bylo na stejné ploše zaznamenáno až 60 druhů. Keřové patro obvykle není přítomno nebo jeho pokryvnost nepřevyšuje 30 %. Mechové patro je často zastoupeno pouze nevýznamně a jen výjimečně přesahuje pokryvnost 50 %.

Společenstvo se vyskytuje v nížinách a podhůřích, vzácně však zasahuje i do hor. Osídluje ponejvíce mírné svahy o sklonu do 20°, ale je známo i z příkrých svahů. Lze je najít na svazích různých orientací a na různých geologických podkladech. Stanoviště jsou obvykle částečně zastíněna dřevinami. Kontaktní společenstva jsou velice různorodá, avšak nejčastěji jsou to louky svazu Arrhenatherion elatioris. Často tato vegetace lemuje i cesty a okraje kulturních lesů.

Orig. (Dierschke 1973): Trifolio-Melampyretum nemorosi ass. nov. (Trifolium medium, T. pratense)

Syn: Stachys betonica-Melampyrum nemorosum-Gesellschaft Passarge 1967 (§ 3c), Stachyo-Melampyretum nemorosi Passarge 1967 (fantom)

Diagnostické druhy: Melampyrum nemorosum

Konstantní druhy: Agrostis capillaris, Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Festuca rubra agg., Melampyrum nemorosum, Poa pratensis s. l., Veronica chamaedrys agg.

Dominantní druhy: Agrostis capillaris, Melampyrum nemorosum

Formální definice: Melampyrum nemorosum pokr. > 25 %

Zdroj: Hoffmann A. (2007): THI02 Trifolio-Melampyretum nemorosi Dierschke 1973. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 468-470.