Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Třída VA
Lemnetea de Bolós et Masclans 1955
Vegetace volně plovoucích vodních rostlin

VAA Lemnion minoris – Vegetace okřehkovitých rostlin a natantních kapradin a játrovek

VAB Utricularion vulgaris – Vegetace bublinatek v mezotrofních a eutrofních vodách

VAC Hydrocharition morsus-ranae – Vegetace mohutných volně plovoucích cévnatých rostlin

Orig. (de Bolós & Masclans 1955): Lemnetea

Syn.: Lemnetea minoris Tüxen 1955 (§ 2b, nomen nudum)

Diagnostické druhy: Ceratophyllum demersum. Lemna gibba, L. minor, L. trisulca. Spirodela polyrhiza

Konstantní druhy: Lemna minor, Spirodela polyrhiza

Zdroj: Šumberová K. (2011): VA Lemnetea de Bolós et Masclans 1955. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 43-46.