Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace VAA01
Lemnetum trisulcae den Hartog 1963
Ponořená vegetace mělkých vod s okřehkem trojbrázdým

Lemnetum trisulcae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Dominantou asociace je ponořený okřehek trojbrázdý (Lemna trisulca). Rostliny se volně vznášejí ve vodním sloupci, kde při pohledu shora vytvářejí poloprůsvitnou světle zelenou clonu. S menší pokryvností se v porostech vyskytují i některé další vodní makrofyty. Nejčastěji jde o okřehkovité rostliny plovoucí na hladině (např. Lemna minor nebo Spirodela polyrhiza), ponořené rostliny kořenící ve vodě (např. Ceratophyllum demersum a Utricularia australis) nebo některé druhy rdestů (zejména Potamogeton lucens a P. trichoides, vzácně i P. acutifolius). V porostech této asociace se vyskytují zpravidla 2–4 druhy na ploše 1–16 m².

Asociace Lemnetum trisulcae se vyskytuje v mělkých mezotrofních až eutrofních stojatých vodách, např. v aluviálních tůních a kanálech, polozazemněných pískovnách a na okrajích rybníků. Stanoviště bývají výslunná nebo částečně zastíněná. Na rozdíl od asociace Lemnetum minoris se tato vegetace většinou vyhýbá nádržím, jejichž dno je tvořeno hlubokým sapropelovým bahnem, častý je však výskyt ve vodách s vrstvou nerozloženého opadu na písčitém nebo jílovitém dně. Asociace vyžaduje dobrou průhlednost vody, a proto zpravidla chybí v návesních i chovných kaprových rybnících. V silně eutrofních vodách ji nahrazují porosty s převahou Lemna minor nebo Spirodela polyrhiza (Schratt in Grabherr & Mucina 1993: 31–44). Ojedinělý chemický rozbor vody s výskytem asociace Lemnetum trisulcae z našeho území ukazuje oproti jiným společenstvům vodních makrofytů vyšší obsah iontů NO3– a PO43– (Černohous & Husák 1986). Zahraniční prameny udávají pH vody pro tuto asociaci v rozmezí 5,5–8,4 (Tüxen 1974b, Doll 1991a, Passarge 1996, Urban & Wójciak 2006), čemuž odpovídá i údaj 7,5 z našeho území (Černohous & Husák 1986).

Orig. (den Hartog 1963): Lemnetum trisulcae ass. nov.

Syn.: Lemnetum trisulcae Kehlhofer 1915 (§ 2b, nomen nudum), Lemna trisulca-Gesellschaft Knapp et Stoffers 1962 (§ 3c)

Diagnostické druhy: Lemna minor, L. trisulca

Konstantní druhy: Lemna minor, L. trisulca

Dominantní druhy: Lemna minor, L. trisulca

Formální definice: Lemna trisulca pokr. > 50 % NOT Batrachium aquatile s. l. pokr. > 25 % NOT Batrachium rionii pokr. > 25 % NOT Berula erecta pokr. > 25 % NOT Bidens cernua pokr. > 25 % NOT Ceratophyllum demersum pokr. > 25 % NOT Glyceria maxima pokr. > 25 % NOT Hottonia palustris pokr. > 25 % NOT Nuphar lutea pokr. > 25 % NOT Phragmites australis pokr. > 25 % NOT Potamogeton trichoides pokr. > 25 % NOT Riccia fluitans pokr. > 25 % NOT Riccia rhenana pokr. > 25 % NOT Ricciocarpos natans pokr. > 25 % NOT Sagittaria sagittifolia pokr. > 25 % NOT Salvinia natans pokr. > 25 % NOT Schoenoplectus lacustris pokr. > 25 % NOT Sparganium emersum pokr. > 25 % NOT Sparganium erectum pokr. > 25 % NOT Typha angustifolia pokr. > 25 % NOT Typha latifolia pokr. > 25 % NOT Utricularia australis pokr. > 25 % NOT Wolffia arrhiza pokr. > 25 %

Zdroj: Šumberová K. (2011): VAA01 Lemnetum trisulcae den Hartog 1963. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 47-49.