Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace VAA02
Lemnetum minoris von Soó 1927
Vegetace vodní hladiny s okřehkem menším

Lemnetum minoris

Foto na botanickafotogalerie.cz

Dominuje okřehek menší (Lemna minor), který vytváří rozvolněné i zcela zapojené porosty na vodní hladině. V menší míře se vyskytují další okřehkovité rostliny (např. Spirodela polyrhiza) a ponořené vodní makrofyty snášející zástin (např. Ceratophyllum demersum). Někdy do této vegetace pronikají i emerzní druhy z pobřežních porostů. Přesto jde o jedno z druhově nejchudších makrofytních společenstev. V porostech této asociace byly zaznamenány většinou jen 1–2 druhy na ploše 1–25 m².

Stanovištěm této vegetace jsou různé typy mělkých eutrofních vod, např. menší rybníky, rybí sádky, aluviální tůně, mrtvá ramena, kanály, příkopy, louže v kolejích lesních cest i klidné úseky větších řek. Porosty se vyhýbají pouze velkým nádržím, kde silný vítr a vlnobití neumožňují jejich nerušený rozvoj. Stanoviště mohou být plně osluněná i zastíněná. Substrát dna je písčitý, hlinitý nebo jílovitý, často s hlubokou vrstvou černého sapropelového bahna nebo nerozloženého opadu. Obsah živin ve vodách s výskytem asociace Lemnetum minoris pravděpodobně kolísá v širokém rozmezí, avšak zpravidla bývá vysoký (Schratt in Grabherr & Mucina 1993: 31–44, Oťaheľová in Valachovič et al. 1995: 131–150). Hodnoty pH zjištěné mimo naše území se pohybují v rozmezí 6–8 (Passarge 1996, Hrivnák 2002). V teplejších oblastech a na stanovištích s větším obsahem chloridů tuto asociaci střídá asociace Lemnetum gibbae, na hypertrofních stanovištích se silným organickým znečištěním pak Lemno-Spirodeletum polyrhizae. Mezi společenstvy třídy LemneteaLemnetum minoris patrně nejširší ekologickou amplitudu. Dominantní druh snáší i nízké teploty, což umožňuje jeho výskyt i ve větších nadmořských výškách (Schratt in Grabherr & Mucina 1993: 31–44), u nás až kolem 800 m (Rydlo 2006d). Zasahuje i do oblastí s kontinentálním klimatem (Hilbig 2000a, b).

Orig. (von Soó 1927): Lemnetum minoris

Syn.: Lemnetum minoris Oberdorfer ex Müller et Görs 1960

Diagnostické druhy: Lemna minor

Konstantní druhy: Lemna minor

Dominantní druhy: Lemna minor

Formální definice: Lemna minor pokr. > 50 % NOT Acorus calamus pokr. > 25 % NOT Alisma lanceolatum pokr. > 25 % NOT Alisma plantago-aquatica pokr. > 25 % NOT Batrachium aquatile s. l. pokr. > 25 % NOT Batrachium circinatum pokr. > 25 % NOT Berula erecta pokr. > 25 % NOT Bidens cernua pokr. > 25 % NOT Bidens connata pokr. > 25 % NOT Bolboschoenus maritimus s. l. pokr. > 25 % NOT Butomus umbellatus pokr. > 25 % NOT Callitriche palustris s. l. pokr. > 25 % NOT Carex acuta pokr. > 25 % NOT Carex acutiformis pokr. > 25 % NOT Carex canescens pokr. > 25 % NOT Carex elata pokr. > 25 % NOT Carex pseudocyperus pokr. > 25 % NOT Carex riparia pokr. > 25 % NOT Carex rostrata pokr. > 25 % NOT Carex vesicaria pokr. > 25 % NOT Ceratophyllum demersum pokr. > 25 % NOT Ceratophyllum submersum pokr. > 25 % NOT Eleocharis ovata pokr. > 25 % NOT Eleocharis palustris agg. pokr. > 25 % NOT Elodea canadensis pokr. > 25 % NOT Equisetum fluviatile pokr. > 25 % NOT Glyceria declinata pokr. > 25 % NOT Glyceria fluitans pokr. > 25 % NOT Glyceria maxima pokr. > 25 % NOT Glyceria notata pokr. > 25 % NOT Hottonia palustris pokr. > 25 % NOT Hydrocharis morsus-ranae pokr. > 25 % NOT Iris pseudacorus pokr. > 25 % NOT Juncus effusus pokr. > 25 % NOT Leersia oryzoides pokr. > 25 % NOT Lemna gibba pokr. > 50 % NOT Lemna trisulca pokr. > 50 % NOT Nasturtium .sterile pokr. > 25 % NOT Oenanthe aquatica pokr. > 25 % NOT Persicaria amphibia pokr. > 25 % NOT Persicaria hydropiper pokr. > 25 % NOT Phragmites australis pokr. > 25 % NOT Potamogeton crispus pokr. > 25 % NOT Potamogeton lucens pokr. > 25 % NOT Potamogeton natans pokr. > 25 % NOT Potamogeton pectinatus pokr. > 25 % NOT Potamogeton pusillus agg. pokr. > 25 % NOT Ranunculus lingua pokr. > 25 % NOT Riccia fluitans pokr. > 25 % NOT Riccia rhenana pokr. > 25 % NOT Rorippa amphibia pokr. > 25 % NOT Sagittaria latifolia pokr. > 25 % NOT Salix alba pokr. > 5 % NOT Salvinia natans pokr. > 5 % NOT Solanum dulcamara pokr. > 25 % NOT Sparganium emersum pokr. > 25 % NOT Sparganium erectum pokr. > 25 % NOT Spirodela polyrhiza pokr. > 5 % NOT Typha angustifolia pokr. > 25 % NOT Typha latifolia pokr. > 25 % NOT Utricularia australis pokr. > 25 % NOT Utricularia ochroleuca NOT Utricularia vulgaris pokr. > 25 % NOT Veronica anagallis-aquatica pokr. > 25 % NOT Veronica beccabunga pokr. > 25 %

Zdroj: Šumberová K. (2011): VAA02 Lemnetum minoris von Soó 1927. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 49-52.