Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace VAA03
Lemnetum minori-turioniferae (Wolff et Jentsch 1992) Passarge 1996
Vegetace hladiny mělkých vod s okřehkem červeným

Lemnetum minori-turioniferae

Foto na botanickafotogalerie.cz

V porostech této asociace dominuje okřehek červený (Lemna turionifera), který zpravidla tvoří zcela zapojené porosty plovoucí na vodní hladině. Zejména na podzim bývá nápadný svým nachově červeným až fialovým zbarvením, které se však nemusí objevit vždy. Spektrum průvodních druhů je velmi chudé a s větší frekvencí se objevují jen L. gibba a Spirodela polyrhiza. V porostech této asociace byly u nás nejčastěji zaznamenány 2–3 druhy cévnatých rostlin na ploše 1–16 m².

Porosty této asociace se vyskytují v mělkých stojatých vodách. U nás byly zatím doloženy z několika odkalovacích nádrží (Rydlo 2006b), menších rybníků a rybích sádek (Šumberová, nepubl.). Dno nádrží bývá tvořeno organogenním bahnem nebo pískem s vrstvou bahna, takže v těchto vodách lze předpokládat velký obsah živin, zejména dusíku. Společenstvo je pravděpodobně značně odolné vůči organickému znečištění. Z Německa a Polska je však uváděno z vod sice eutrofních, ale s menším obsahem živin a znečišťujících látek, než jaké osídlují porosty asociací Lemnetum gibbae a Lemno-Spirodeletum polyrhizae. Vody na zahraničních lokalitách byly bohaté bázemi a jejich pH se pohybovalo v rozmezí 6,4–9,0 (Wolff & Jentsch 1992, Wolff & Landolt 1994).

Orig. (Passarge 1996): Lemnetum minori-turioniferae Wolff et Jentsch (92) ass. nov.

Syn.: Lemnetum trisulcae (Kehlhofer 1915) Knapp et Stoffers 1962 lemnetosum turioniferae Wolff et Jentsch 1992

Diagnostické druhy: Lemna gibba, L. turionifera

Konstantní druhy: Lemna gibba, L. turionifera, Spirodela polyrhiza

Dominantní druhy: Lemna minor, L. turionifera, Spirodela polyrhiza

Formální definice: Lemna turionifera pokr. > 50 % NOT Phragmites australis pokr. > 25 % NOT Typha latifolia pokr. > 25 %

Zdroj: Šumberová K. (2011): VAA03 Lemnetum minori-turioniferae (Wolff et Jentsch 1992) Passarge 1996. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 52-54.