Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace VAA04
Lemno-Spirodeletum polyrhizae Koch 1954
Vegetace vodní hladiny s okřehkem menším a závitkou mnohokořennou

Lemno-Spirodeletum polyrhizae

Foto na botanickafotogalerie.cz

V tomto společenstvu okřehkovitých rostlin plovoucích na vodní hladině dosahuje velké pokryvnosti závitka mnohokořenná (Spirodela polyrhiza) a zpravidla také okřehek menší (Lemna minor). Jeden z těchto druhů může výrazně převažovat, anebo se oba vyskytují přibližně ve stejném poměru. Do této asociace řadíme i monocenózy druhu Spirodela polyrhiza, v nichž Lemna minor chybí. Porosty této asociace často dosahují celkové pokryvnosti 90–100 %, což omezuje výskyt dalších druhů vodních makrofytů. Ty zpravidla úplně chybějí nebo bývají zastoupeny konkurenčně silnými pleustofyty (např. L..gibba) či ponořenými makrofyty nenáročnými na světlo (např. Ceratophyllum demersum a Potamogeton pectinatus). Ve fytocenologických snímcích této vegetace byly nejčastěji zaznamenány jen 2–3 druhy na ploše 1–100 m².

Asociace Lemno-Spirodeletum se vyskytuje v mělkých stojatých nebo mírně tekoucích vodách, zejména ve vesnických rybníčcích, rybích sádkách, aluviálních tůních, mrtvých ramenech a melioračních kanálech, někdy i v pískovnách a požárních nebo jiných umělých nádržích s betonovým dnem. Nádrže mohou být plně osluněné nebo zastíněné, na dně s hlubší vrstvou sapropelového bahna nebo nánosem nerozložených organických zbytků. Společenstvo je nejčastější v eutrofních až hypertrofních vodách a snáší i organické znečištění (Hejný & Husák in Dykyjová & Květ 1978: 23–64). Obsah dusíku a fosforu je velký, avšak menší než u asociace Lemnetum gibbae (Rivas-Martínez 1982, Doll 1991a), pH vody udávané v zahraniční literatuře se pohybuje v rozmezí 5,8–9,1 (Doll 1991a, Schaminée & Stortelder in Schaminée et al. 1995: 13–28, Passarge 1996, Hrivnák 2009b). U nás se tato vegetace vyskytuje od nížin do podhůří. Její celkový areál je omezen na oblasti s dostatkem srážek a nepříliš chladnými léty (Passarge 1996).

Orig. (Koch 1954): Lemneto-Spirodeletum polyrrhizae .Lemna minor. L. paucicostata)

Syn.: Lemno-Spirodeletum Slavnić 1956 (fantom), Spirodeletum polyrhizae Kehlhofer ex Tüxen et Schwabe in Tüxen 1974

Diagnostické druhy: Lemna minor, Spirodela polyrhiza

Konstantní druhy: Lemna minor, Spirodela polyrhiza

Dominantní druhy: Lemna minor, Spirodela polyrhiza

Formální definice: (Spirodela polyrhiza pokr. > 50 % OR (Lemna minor pokr. > 50 % AND Spirodela polyrhiza pokr. > 5 %) OR (Lemna minor pokr. > 25 % AND Spirodela polyrhiza pokr. > 25 %)) NOT Acorus calamus pokr. > 25 % NOT Alisma plantago-aquatica pokr. > 25 % NOT Bidens cernua pokr. > 25 % NOT Bolboschoenus maritimus s. l. pokr. > 25 % NOT Carex pseudocyperus pokr. > 25 % NOT Ceratophyllum demersum pokr. > 25 % NOT Cicuta virosa pokr. > 25 % NOT Elodea canadensis pokr. > 25 % NOT Equisetum fluviatile pokr. > 25 % NOT Glyceria fluitans pokr. > 25 % NOT Glyceria maxima pokr. > 25 % NOT Hydrocharis morsus-ranae pokr. > 25 % NOT Juncus effusus pokr. > 25 % NOT Leersia oryzoides pokr. > 25 % NOT Lemna trisulca pokr. > 50 % NOT Myriophyllum verticillatum pokr. > 25 % NOT Nuphar lutea pokr. > 25 % NOT Oenanthe aquatica pokr. > 25 % NOT Persicaria amphibia pokr. > 25 % NOT Potamogeton pusillus agg. pokr. > 25 % NOT Potamogeton natans pokr. > 25 % NOT Potamogeton pectinatus pokr. > 25 % NOT Potamogeton trichoides pokr. > 25 % NOT Rumex maritimus pokr. > 25 % NOT Sagittaria sagittifolia pokr. > 25 % NOT Salvinia natans pokr. > 5 % NOT Schoenoplectus lacustris pokr. > 25 % NOT Sparganium emersum pokr. > 25 % NOT Sparganium erectum pokr. > 25 % NOT Stratiotes aloides pokr. > 5 % NOT Typha angustifolia pokr. > 25 % NOT Typha latifolia pokr. > 25 % NOT Utricularia australis pokr. > 25 % NOT Wolffia arrhiza pokr. > 25 %

Zdroj: Šumberová K. (2011): VAA04 Lemno-Spirodeletum polyrhizae Koch 1954. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 54-57.