Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace VAA05
Lemnetum gibbae Miyawaki et J. Tüxen 1960
Vegetace hladiny mělkých vod s okřehkem hrbatým

Lemnetum gibbae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Ve společenstvu dominuje okřehek hrbatý (Lemna gibba), který tvoří rozvolněné i zcela zapojené porosty plovoucí na vodní hladině. Jednotlivé rostliny jsou často díky silně vyvinutému aerenchymovému pletivu čočkovitě vypouklé (tzv. gibbózní forma), což porostům dodává plastický vzhled. Od společenstev podobných druhů, např. Lemna minor nebo Spirodela polyrhiza, se porosty Lemna gibba již zdálky liší i výrazně světle zeleným zbarvením a nápadným leskem. Typicky vypouklý vzhled rostlin však bývá ovlivněn řadou faktorů . Například při nedostatku živin nebo nízkých teplotách zůstávají lístky L. gibba tenké, a tak připomínají běžnější L. minor (Kaplan in Štěpánková et al. 2010: 283–293). Rovněž zbarvení L. gibba může být tmavozelené nebo nafialovělé až načervenalé, přičemž lze různě zbarvené rostliny nalézt i v jednom porostu. Porosty této asociace jsou nezřídka tvořeny pouze dominantou, z jiných druhů se častěji vyskytují některé další okřehkovité rostliny a někdy i Ceratophyllum demersum. Ve fytocenologických snímcích byly nejčastěji zaznamenány 2–4 druhy na ploše 1–100 m².

Tato asociace se vyskytuje v mělkých stojatých nebo mírně tekoucích vodách, zejména v aluviálních tůních, mrtvých ramenech a kanálech, rybích sádkách, návesních rybníčcích a vesnických stružkách, mimo naše území i v lagunách s brakickou vodou a v komplexech slanisk a slaných bažin. Nádrže jsou zpravidla plně osluněné. Na jejich dně se často vyskytuje hluboká vrstva sapropelového bahna, k jehož tvorbě přispívá mrtvá biomasa druhu Lemna gibba. Asociace však byla zjištěna i v nádržích s betonovým nebo štěrkovým dnem. Vody s výskytem této vegetace jsou nejčastěji eutrofní až hypertrofní. Mají zpravidla vysoký obsah dusíku (zejména ve formě nitrátů), fosforu, vápníku a často i chloridů, vůči nimž je L. gibba, na rozdíl od L. minor, značně tolerantní (Tüxen 1974b, Rivas-Martínez 1982, Doll 1991a, Schratt in Grabherr & Mucina 1993: 31–44, Rodwell 1995, Müller in Oberdorfer 1998: 67–77). Vysoký obsah rozpuštěných solí se odráží ve velké konduktivitě vody (Hrivnák 2009b). Obsah živin ve vodě zjištěný na dvou našich lokalitách na jižní Moravě a ve východních Čechách je menší než u údajů ze zahraničí a odpovídá mezotrofním až slabě eutrofním vodám (Černohous & Husák 1986, Husák in Hrib 2007: 61–63). V obou případech však šlo o vodní nádrže polopřirozeného charakteru, a ne o vody pod silným vlivem člověka, v nichž se tato vegetace u nás vyskytuje nejčastěji. Hodnoty pH zjištěné na našem území leží v rozmezí 7,0–9,1 (Černohous & Husák 1986, Husák in Hrib 2007: 61–63), což je v souladu se zahraničními údaji (Tüxen 1974b, Rivas-Martínez 1982, Hrivnák 2009b). U nás je tato asociace nejčastější v teplejších a sušších částech území. Oblastem s výrazně kontinentálním nebo aridním klimatem se však dominantní druh vyhýbá a například v Asii je vázán především na horské polohy s většími srážkami (Kaplan in Štěpánková et al. 2010: 283–293). V chladných oblastech se výskyt společenstva omezuje pouze na stanoviště, která mají vlivem hospodaření nebo kolonií vodních ptáků nadbytek živin (Dierßen 1996).

Orig. (Miyawaki & J. Tüxen 1960): Lemnetum gibbae (W. Koch 1954) ass. nova

Syn.: Wolffio-Lemnetum gibbae Bennema 1943 ms. p. p. (§ 1), Lemno-Spirodeletum polyrhizae Koch 1954 lemnetosum gibbae Koch 1954 (§ 2b, nomen nudum)

Diagnostické druhy: Lemna gibba, Spirodela polyrhiza

Konstantní druhy: Lemna gibba, L. minor. Spirodela polyrhiza

Dominantní druhy: Lemna gibba, L. minor

Formální definice: Lemna gibba pokr. > 50 % NOT Acorus calamus pokr. > 25 % NOT Berula erecta pokr. > 25 % NOT Butomus umbellatus pokr. > 25 % NOT Carex riparia pokr. > 25 % NOT Ceratophyllum demersum pokr. > 25 % NOT Eleocharis palustris agg. pokr. > 25 % NOT Elodea canadensis pokr. > 25 % NOT Equisetum fluviatile NOT pokr. > 25 % NOT Glyceria maxima pokr. > 25 % NOT Lemna trisulca pokr. > 50 % NOT Oenanthe.aquatica pokr. > 25 % NOT Phragmites australis pokr. > 25 % NOT Potamogeton natans pokr. > 25 % NOT Potamogeton nodosus pokr. > 25 % NOT Potamogeton pectinatus pokr. > 25 % NOT Rumex maritimus pokr. > 25 % NOT Schoenoplectus lacustris pokr. > 25 % NOT Sparganium erectum pokr. > 25 % NOT Typha latifolia pokr. > 25 % NOT Zannichellia palustris pokr. > 25 %

Zdroj: Šumberová K. (2011): VAA05 Lemnetum gibbae Miyawaki et J. Tüxen 1960. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 57-61.