Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace VAA06
Lemno gibbae-Wolffietum arrhizae Slavnić 1956
Vegetace hladiny mělkých vod s drobničkou bezkořennou

Lemno gibbae-Wolffietum arrhizae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Ve společenstvu se významně uplatňuje diagnostický druh drobnička bezkořenná (Wolffia arrhiza). Její porosty tvoří souvislý zelený povlak na vodní hladině a spíše než okřehkovou vegetaci připomínají společenstva mikroskopických zelených řas a sinic. U nás však čisté porosty druhu W..arrhiza nacházíme zřídka. Častější je vegetace, v níž větší pokryvnosti dosahují i další pleustofyty, zejména Lemna gibba. L. minor a Spirodela polyrhiza. Druhové spektrum ponořených makrofytů je omezené, k častějším patří Ceratophyllum demersum a Lemna trisulca. V rámci svazu Lemnion patří tato asociace k druhově bohatším. Porosty obvykle obsahuji 4–5 druhů na ploše 1–16 m².

Tato vegetace se u nás vyskytuje v mělkých aluviálních tůních, mrtvých ramenech a kanálech (Řičánek et al. 1995), vzácně byla zaznamenána i přímo v řece (Rydlo, nepubl.). Na rozdíl od většiny asociací třídy Lemnetea u nás Lemno-Wolffietum neosídluje ani malé rybníky. Pouze na jedné rybniční lokalitě byl zjištěn výskyt druhu Wolffia arrhiza (Kaplan in Štěpánková et al. 2010: 283–293). Stanoviště jsou plně osluněná nebo mírně zastíněná. Substrát dna bývá jílovitý nebo hlinitý, obvykle se silnou vrstvou sapropelového bahna. Asociace je nejčastější v přirozeně eutrofních vodách dostatečně zásobených dusíkem a fosforem a často s vyšším obsahem chloridů, síranů a kationtů vápníku, sodíku a draslíku, jejichž pH se pohybuje v rozmezí 7,1–7,8 (Řičánek et al. 1995). Společenstvo je vázáno na teplé nížinné oblasti, kde část mělkých vod v horkých a suchých létech zcela vysychá. Porosty pravděpodobně nejsou schopny přežívat v takových podmínkách delší dobu, ale vzhledem k miniaturním rozměrům diagnostického druhu W. arrhiza se mohou znovu rozšířit, např. pomocí vodního ptactva.

Nomen inversum propositum

Orig. (Slavnić 1956): Wolffieto-Lemnetum gibbae ass. nova (Wolffia arrhiza)

Syn.: Wolffio-Lemnetum gibbae Bennema 1943 ms. p. p. (§ 1), Wolffietum arrhizae Miyawaki et J. Tüxen 1960

Diagnostické druhy: Ceratophyllum demersum. Lemna trisulca. Spirodela polyrhiza, Wolffia arrhiza

Konstantní druhy: Lemna minor. L. trisulca, Spirodela polyrhiza, Wolffia arrhiza

Dominantní druhy: Lemna minor, L. trisulca, Spirodela polyrhiza, Wolffia arrhiza

Formální definice: Wolffia arrhiza pokr. > 25 % NOT Ceratophyllum demersum pokr. > 25 %

Zdroj: Šumberová K. (2011): VAA06 Lemno gibbae-Wolffietum arrhizae Slavnić 1956. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 61-64.