Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace VAA09
Lemno minoris-Riccietum fluitantis Šumberová et Chytrý in Chytrý 2011
Ponořená vegetace mělkých vod s trhutkou plovoucí

Lemno minoris-Riccietum fluitantis

Foto na botanickafotogalerie.cz

V porostech dominuje ponořená vodní játrovka trhutka plovoucí (Riccia fluitans). V menší míře se vyskytují i některé další volně plovoucí ponořené makrofyty, zejména Utricularia australis nebo Lemna trisulca. Přítomností těchto druhů, náročnějších na kvalitu vody, se tato asociace odlišuje od asociace Riccietum rhenanae. Vrstva pleustofytů na vodní hladině je zpravidla nesouvislá, v některých případech však může dosahovat pokryvnosti až 90 %. Tvoří ji nejčastěji běžné druhy, jako jsou Lemna.minor nebo Spirodela polyrhiza, někdy i Ricciocarpos natans. V porostech této asociace se zpravidla vyskytuje 3–6 druhů na ploše 1–20 m².

Tato vegetace je vázána na oligomezotrofní až přirozeně eutrofní vody (Hejný & Husák in Dykyjová & Květ 1978: 23–64, Oťaheľová in Valachovič et al. 1995: 131–150, Hilbig in Schubert et al. 2001b: 221–225). U nás se vyskytuje v menších rybnících, zatopených pískovnách a lomech v pokročilém stadiu sukcese. V aluviálních tůních je kvůli nadbytku živin dnes již vzácná (Rydlo 2002). Ve velkých rybnících bývá toto společenstvo součástí litorálních porostů. Nádrže s výskytem asociace Lemno-Riccietum fluitantis bývají nejčastěji mírně zastíněné a jejich dno je písčité nebo jílovité, někdy s vrstvou sapropelového bahna nebo nerozloženého opadu (Husák & Rydlo 1985). Na rozdíl od asociace Riccietum rhenanae je Lemno-Riccietum fluitantis dosti náročné na průhlednost vody a ze stanovišť se zakalenou vodou rychle mizí. Vyskytuje se i ve vyšších polohách v kyselých vodách s obsahem huminových látek (Hilbig in Schubert et al. 2001b: 221–225, Matuszkiewicz 2007). Podle zahraničních pramenů se pH vody pohybuje v rozmezí 5,0–7,6 (Doll 1991a, Passarge 1996). Asociace se nachází převážně v oblastech s mírným klimatem, zatímco v oblastech s horkými a suchými léty je velmi vzácná nebo chybí.

Syn.: Riccietum fluitantis sensu auct. non Slavnić 1956 (pseudonym)

Diagnostické druhy: Lemna minor, Riccia fluitans, Ricciocarpos natans. Utricularia australis

Konstantní druhy: Lemna minor, Riccia fluitans

Dominantní druhy: Lemna minor, L. trisulca, Riccia fluitans

Formální definice: Riccia fluitans pokr. > 25 % NOT skup. Ranunculus sceleratus NOT Alopecurus aequalis pokr. > 25 % NOT Carex acuta pokr. > 25 % NOT Carex vesicaria pokr. > 25 % NOT Glyceria fluitans pokr. > 25 % NOT Glyceria maxima pokr. > 25 % NOT Juncus effusus pokr. > 25 % NOT Nymphoides peltata pokr. > 25 % NOT Potamogeton acutifolius pokr. > 25 % NOT Potamogeton natans pokr. > 25 % NOT Ricciocarpos natans pokr. > 25 % NOT Salvinia natans pokr. > 5 % NOT Scirpus sylvaticus pokr. > 25 % NOT Sparganium emersum pokr. > 25 % NOT Sparganium erectum pokr. > 25 % NOT Typha latifolia pokr. > 25 % NOT Utricularia australis pokr. > 25 %

Zdroj: Šumberová K. (2011): VAA09 Lemno minoris-Riccietum fluitantis Šumberová et Chytrý in Chytrý 2011. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 69-72.