Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace VAA10
Riccietum rhenanae Knapp et Stoffers 1962
Ponořená vegetace mělkých vod s trhutkou rýnskou

Riccietum rhenanae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Dominantním druhem porostů je vodní játrovka trhutka rýnská (Riccia rhenana), která tvoří submerzní vrstvu společenstva. V této vrstvě se někdy v menší míře vyskytují i trhutka plovoucí (Riccia fluitans) a okřehek trojbrázdý (Lemna trisulca). V natantní vrstvě, která může dosáhnout pokryvnosti 80 % i více, zpravidla dominuje okřehek menší (L..minor). Na rozdíl od předchozí asociace v této vegetaci chybějí nebo jsou jen sporadicky zastoupeny druhy citlivější na eutrofizaci, a proto je poněkud druhově chudší. Nejčastěji v ní bylo zaznamenáno 2–5 druhů na ploše 1–25 m².

Riccietum rhenanae se vyskytuje v mělkých stojatých vodách, jako jsou mrtvá říční ramena, aluviální tůně a menší rybníky. Na větších rybnících může vstupovat do litorálních porostů a tvořit s nimi mozaiku. Nádrže s výskytem této vegetace mohou být zastíněné nebo osluněné, nejčastěji s hlinitým nebo jílovitým dnem, často pokrytým vrstvou sapropelového bahna a nerozloženého opadu (Rydlo 2005a, 2006a, b). Na rozdíl od předchozí asociace je Riccietum rhenanae vázáno na eutrofní vody bohaté bázemi (Hilbig in Schubert et al. 2001b: 221–225) a toleruje i nízkou průhlednost vody, která je typická například pro chovné rybníky.

Orig. (Knapp & Stoffers 1962): Riccietum rhenanae

Diagnostické druhy: Lemna minor, Riccia rhenana

Konstantní druhy: Lemna minor, Riccia rhenana

Dominantní druhy: Lemna minor, Riccia rhenana

Formální definice: Riccia rhenana pokr. > 25 % NOT Carex riparia pokr. > 25 % NOT Equisetum fluviatile pokr. > 25 % NOT Oenanthe aquatica pokr. > 25 % NOT Ricciocarpos natans pokr. > 25 % NOT Schoenoplectus lacustris pokr. > 25 % NOT Sparganium erectum pokr. > 25 % NOT Sparganium natans pokr. > 25 % NOT Typha angustifolia pokr. > 25 % NOT Typha latifolia pokr. > 25 %

Zdroj: Šumberová K. (2011): VAA10 Riccietum rhenanae Knapp et Stoffers 1962. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 72-74.