Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace VAA11
Ricciocarpetum natantis Tüxen 1974
Vegetace hladiny mělkých vod s nalžovkou plovoucí

Ricciocarpetum natantis

Foto na botanickafotogalerie.cz

V porostech této asociace dominuje na hladině plovoucí játrovka nalžovka plovoucí (Ricciocarpos natans), kterou s nižší pokryvnosti doprovázejí některé další pleustofyty, zejména okřehek menší (Lemna minor) a závitka mnohokořenná (Spirodela polyrhiza). V submerzní vrstvě je častá Riccia fluitans, někdy se vyskytují i morfologicky diferencovanější makrofyty, jako je Utricularia australis. V porostech se zpravidla vyskytuje 2–6 druhů na ploše 2–25 m².

Svými stanovištními nároky se tato vegetace podobá asociaci Lemno minoris-Riccietum fluitantis (Schratt in Grabherr & Mucina 1993: 31–44). Je vázána na mezotrofní až mírně eutrofní stojaté vody, u nás v současnosti především na rybníky, mrtvá ramena a aluviální tůně. pH vody většinou leží v slabě kyselé oblasti, obsah vápníku a ostatních bazických kationtů bývá poměrně malý (Doll 1991a). Stanoviště jsou mírně zastíněná nebo osluněná, dno jílovité, hlinité nebo písčité, zpravidla s vrstvou organogenního bahna a někdy i s nerozloženým opadem (Rydlo 2005a, 2006b). Výskyt porostů s dominantním Ricciocarpos natans bývá přechodný a zřejmě je vázán na výrazný pokles hladiny vody v nádrži v předchozím vegetačním období (Hejný & Husák in Dykyjová & Květ 1978: 23–64, Černohous & Husák 1986). Asociace Ricciocarpetum natantis se vyskytuje převážně v oblastech s mírným klimatem.

Orig. (Tüxen 1974b): Ricciocarpetum natantis (Segal 1963) R. Tx. 1972

Syn.: Ricciocarpo-Lemnetum Segal 1963 ms. (§ 1)

Diagnostické druhy: Lemna trisulca. Riccia fluitans, Ricciocarpos natans

Konstantní druhy: Lemna minor. Riccia fluitans, Ricciocarpos natans

Dominantní druhy: Lemna minor, Riccia fluitans, Ricciocarpos natans

Formální definice: Ricciocarpos natans pokr. > 25 % NOT Alopecurus aequalis pokr. > 25 % NOT Bidens connata pokr. > 25 % NOT Calla palustris pokr. > 25 % NOT Carex vesicaria pokr. > 25 % NOT Glyceria maxima pokr. > 25 % NOT Juncus bulbosus pokr. > 25 % NOT Juncus compressus pokr. > 25 % NOT Oenanthe aquatica pokr. > 25 % NOT Phragmites australis pokr. > 25 % NOT Salvinia natans pokr. > 5 % NOT Typha angustifolia pokr. > 25 % NOT Typha latifolia pokr. > 25 % NOT Utricularia australis pokr. > 25 %

Zdroj: Šumberová K. (2011): VAA11 Ricciocarpetum natantis Tüxen 1974. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 74-76.