Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace VAB01
Lemno-Utricularietum Soó 1947
Vegetace mělkých vod s bublinatkou obecnou

Lemno-Utricularietum

Foto na botanickafotogalerie.cz

V porostech této asociace dominuje její diagnostický druh, submerzní bublinatka obecná (Utricularia vulgaris), a na hladině se s vyšší pokryvností může vyskytovat také pleustofyt okřehek menší (Lemna minor). Ostatních druhů je málo a vyskytují se s nevelkou pokryvností. U nás byly ve fytocenologických snímcích této asociace zaznamenány zpravidla jen 2–3 druhy na ploše 5–16 m².

U nás byla tato vegetace zjištěna pouze v aluviálních tůních a tůňkách ve slatiništních komplexech (Husák & Rydlo 1985, Rydlo 1998e, 2005a). V zahraničí je udávána i z mrtvých ramen, menších rybníků a kanálů (Schratt in Grabherr & Mucina 1993: 31–44, Oťaheľová in Valachovič et al. 1995: 131–150). Je vázána na mezotrofní až mírně eutrofní vody s vyšším obsahem vápníku (Doll 1991a, Oťaheľová in Valachovič et al. 1995: 131–150). V zahraničí bylo zjištěno pH vody v rozmezí 7–8 (Sanda & Coldea in Coldea 1997: 18–24). Na dně nádrží bývá silná vrstva organického sedimentu. Asociace je na našem území vázána na teplé nížiny. V oblastech, kde se vyskytuje i Utricularietum australis, je zřetelná vazba těchto dvou bublinatek na různá vývojová stadia mělkých vodních nádrží: zatímco Utricularietum australis osídluje i nově vzniklá nebo člověkem vytvořená stanoviště, Lemno-Utricularietum se vyskytuje pouze ve vodách v pokročilejším stadiu zazemnění.

Orig. (Soó 1947b): Lemneto-Utricularietum Soó 1934 (Lemna gibba. L. minor. L. trisulca. Utricularia bremii. U. vulgaris)

Syn.: Lemno-Utricularietum vulgaris Soó 1928 (§ 2b, nomen nudum), Lemno-Utricularietum vulgaris Soó 1934 (§ 2b, nomen nudum), Utricularietum vulgaris Passarge 1961

Diagnostické druhy: Chara hispida, Utricularia vulgaris

Konstantní druhy: Utricularia vulgaris

Dominantní druhy: Chara hispida, Lemna minor, Utricularia vulgaris

Formální definice: Utricularia vulgaris pokr. > 25 %

Zdroj: Šumberová K. (2011): VAB01 Lemno-Utricularietum Soó 1947. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 80-82.