Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace VAB02
Utricularietum australis Müller et Görs 1960
Vegetace mělkých vod s bublinatkou jižní

Utricularietum australis

Foto na botanickafotogalerie.cz

V submerzní vrstvě porostů této asociace dominuje bublinatka jižní (Utricularia australis), často se v ní vyskytuje i okřehek trojbrázdý (Lemna trisulca) a s malou pokryvností i některé další ponořené rostliny, např. rdesty (Potamogeton spp.) nebo Ceratophyllum.demersum. Vrstvu pleustofytů, je-li vyvinuta, tvoří zpravidla okřehek menší (Lemna minor), vzácněji závitka mnohokořenná (Spirodela polyrhiza) nebo nalžovka plovoucí (Ricciocarpos natans). Z kontaktních porostů do této vegetace pronikají i některé druhy rákosin a společenstev vysokých ostřic, s nimiž Utricularietum australis často tvoří mozaiku. V porostech této asociace bylo nejčastěji zaznamenáno 3–5 druhů na ploše 1–25 m².

Utricularietum australis se vyskytuje v různých typech mělkých stojatých vod, u nás hlavně v menších rybnících, mrtvých ramenech a aluviálních tůních, vzácněji i v pískovnách a kanálech. Podobně jako předchozí asociace je i tato vegetace vázána na mezotrofní až mírně eutrofní vody, obsah vápníku je však menší. Na našich a slovenských lokalitách se měřené pH pohybovalo v rozmezí 6–7 (Dítě et al. 2006), němečtí autoři však tuto asociaci uvádějí i z oligotrofních a dystrofních vod o pH 4,5–6,0 (Doll 1991a, Müller in Oberdorfer 1998: 67–77). Nádrže mohou být osluněné nebo zastíněné, s různým typem dna. Častá je vrstva organogenního bahna, která však není pro existenci společenstva nezbytná. Proto tato vegetace osídluje i pískovny a nově vybudované rybníky. Utricularietum australis je nejčastější v oblastech s mírně teplým a mírně vlhkým klimatem. Většina našich lokalit leží v pahorkatinách, často v lesnatých oblastech, kde se dosud uchovaly vody o lepší průhlednosti.

Nomen mutatum propositum

Orig. (Müller & Görs 1960): Utricularietum neglectae ass. nov.

Syn.: Lemno.Utricularietum neglectae (Müller et Görs 1960) Passarge 1978, Potamo-Utricularietum australis (Müller et Görs 1960) Passarge 1996

Diagnostické druhy: Utricularia australis

Konstantní druhy: Lemna minor, Utricularia australis

Dominantní druhy: Lemna minor, Utricularia australis

Formální definice: Utricularia australis pokr. > 25 % NOT Bolboschoenus maritimus s. l. pokr. > 25 % NOT Calamagrostis canescens pokr. > 25 % NOT Carex acuta pokr. > 25 % NOT Carex disticha pokr. > 25 % NOT Carex riparia pokr. > 25 % NOT Elodea canadensis pokr. > 25 % NOT Glyceria fluitans pokr. > 25 % NOT Glyceria maxima pokr. > 25 % NOT Hydrocharis morsus-ranae pokr. > 25 % NOT Menyanthes trifoliata pokr. > 25 % NOT Myriophyllum spicatum pokr. > 25 % NOT Nuphar pumila pokr. > 25 % NOT Oenanthe aquatica pokr. > 25 % NOT Persicaria amphibia pokr. > 25 % NOT Phragmites australis pokr. > 25 % NOT Potamogeton natans pokr. > 25 % NOT Potamogeton trichoides pokr. > 25 % NOT Salvinia natans pokr. > 5 % NOT Schoenoplectus lacustris pokr. > 25 % NOT Scirpus sylvaticus pokr. > 25 % NOT Sparganium emersum pokr. > 25 % NOT Sparganium erectum pokr. > 25 % NOT Sparganium natans pokr. > 25 % NOT Typha angustifolia pokr. > 25 % NOT Typha latifolia pokr. > 25 %

Zdroj: Šumberová K. (2011): VAB02 Utricularietum australis Müller et Görs 1960. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 82-86.