Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Svaz VAC
Hydrocharition morsus-ranae (Passarge 1964) Westhoff et den Held 1969
Vegetace mohutných volně plovoucích cévnatých rostlin

Orig. (Westhoff & den Held 1969): Hydrocharition (Vierhapper) Rübel 1933 em. Passarge 1964 (Hydrocharis morsus-ranae)

Syn.: Hydrocharition morsus-ranae Rübel 1933 (§ 2b, nomen nudum), Eu-Hydrocharition Passarge 1964 (§ 34b)

Diagnostické druhy: Ceratophyllum demersum, C. submersum. Hydrocharis morsus-ranae. Lemna minor. L. trisulca. Spirodela polyrhiza

Konstantní druhy: Ceratophyllum demersum. Lemna minor. Spirodela polyrhiza

Zdroj: Šumberová K. (2011): VAC Hydrocharition morsus-ranae (Passarge 1964) Westhoff et den Held 1969. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, p. 86.