Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace VAC04
Potamo-Ceratophylletum submersi Pop 1962
Vegetace mělkých vod s růžkatcem bradavčitým

Potamo-Ceratophylletum submersi

Foto na botanickafotogalerie.cz

V porostech této asociace převládá růžkatec bradavčitý (Ceratophyllum submersum). Rostliny jsou bohatě větvené, s listy členěnými v jemné úkrojky. V příznivých podmínkách vytvářejí velké množství biomasy, která často vyplňuje celý vodní sloupec. Spektrum průvodních druhů je omezené: nejčastěji se objevují okřehky, zejména Lemna minor a L. trisulca. Porosty jsou zpravidla tvořeny submerzní vrstvou, zatímco natantní vrstva má jen malou pokryvnost. Ve společenstvu bylo nejčastěji zaznamenáno 2–5 druhů na ploše 4–16 m².

Tato vegetace osídluje mělké stojaté, v létě dostatečně prohřáté vody, zejména menší rybníky, mrtvá ramena, aluviální tůně a pískovny. Zpravidla jde o plně osluněná stanoviště v pokročilejší fázi sukcese a s vrstvou organogenního sedimentu na dně. Vody jsou mezotrofní až eutrofní, zpravidla bohaté vápníkem (Doll 1991b). Ve Východoslovenské nížině bylo zjištěno pH 7,7 a zvýšená koncentrace chloridů a síranů (Oťaheľová in Valachovič et al. 1995: 131–150), na dvou lokalitách na středním Slovensku pak pH 9,0–9,2 a vysoká konduktivita (až 1030 µS.cm–1 při 25 °C; Hrivnák 2009b). Z vod o vyšší salinitě uvádí toto společenstvo i Rodwell (1995). Podobnou situaci lze očekávat i na našich lokalitách, které se nacházejí v oblastech bývalých slanisk, např. na Znojemsku a v Dyjsko-svrateckém úvalu. Na rozdíl od předchozí asociace nesnáší Potamo-Ceratophylletum submersi málo průhlednou vodu. Tato asociace se u nás vyskytuje v nížinách a teplejších pahorkatinách.

Orig. (Pop 1962): Potameto.Ceratophylletum (Potamogeton crispus, P. fluitans = P. nodosus, P. lucens, Ceratophyllum demersum, C. submersum)

Syn.: Ceratophylletum submersi Soó 1928 (2b, nomen nudum), Ceratophyllum submersum sociatie den Hartog 1963, Ceratophylletum submersi den Hartog et Segal 1964

Diagnostické druhy: Ceratophyllum submersum, Lemna minor. L. trisulca

Konstantní druhy: Ceratophyllum submersum, Lemna minor. L. trisulca

Dominantní druhy: Ceratophyllum submersum, Lemna minor

Formální definice: Ceratophyllum submersum pokr. > 50 % NOT Equisetum fluviatile pokr. > 25 % NOT Phragmites australis pokr. > 25 % NOT Potamogeton lucens pokr. > 25 % NOT Potamogeton natans pokr. > 25 % NOT Typha angustifolia pokr. > 25 % NOT Typha latifolia pokr. > 25 % NOT

Zdroj: Šumberová K. (2011): VAC04 Potamo-Ceratophylletum submersi Pop 1962. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 96-99.