Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace VBA01
Nymphaeo albae-Nupharetum luteae Nowiński 1927
Vegetace stojatých a mírně tekoucích vod se stulíkem žlutým

Nymphaeo albae-Nupharetum luteae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Vzhled společenstva je obvykle určen mohutnými na hladině plovoucími listy stulíku žlutého (Nuphar lutea), který tvoří dominantu porostů. Na jaře však stulík vytváří nejprve morfologicky odlišné submerzní listy, které v tekoucích nebo hlubších stojatých vodách vytrvávají po celé vegetační období, přičemž natantní listy v takových podmínkách někdy nebývají vůbec vyvinuty. V mělkých tekoucích vodách do těchto porostů vstupují i některé druhy rákosin, které zde vytvářejí submerzní nebo natantní formy, zejména Butomus umbellatus, Sagittaria sagittifolia a Sparganium emersum. V natantní vrstvě se dále uplatňují zejména drobné pleustofyty (např. Lemna.minor a Spirodela polyrhiza) a některé další druhy, zakořeněné (např. Nymphaea candida) i nezakořeněné (např. Hydrocharis morsus-ranae) v substrátu dna. Submerzní vrstva bývá v porostech s velkou pokryvností natantního stulíku (90–100 %) potlačena vlivem nedostatku světla pod vodní hladinou; buď zcela chybí, anebo je slabě vyvinutá a převažují v ní druhy s menšími nároky na světlo, zejména Ceratophyllum demersum. V porostech, kde je natantní vrstva rozvolněná, je submerzní vrstva bohatší a dosahuje i větší pokryvnosti. Tvoří ji nejčastěji Myriophyllum spicatum, vzácněji i M. verticillatum, a některé ponořené druhy rdestů (zejména Potamogeton pectinatus). Na rozdíl od asociace Nymphaeetum albae v porostech této asociace buď zcela chybí Nymphaea alba, anebo se vyskytuje jen s malou pokryvností a zpravidla i nízkou vitalitou. V porostech této asociace byly zjištěny nejčastěji 2–4 druhy cévnatých rostlin na ploše 4–50 m². Výjimkou však nejsou ani monocenózy stulíku.

Tato vegetace osídluje stojaté i tekoucí vody. V současnosti ji nalézáme především v mrtvých ramenech, aluviálních tůních, průtočných kanálech a v klidnějších úsecích řek. V rybnících a na jiných, zdánlivě příhodných stanovištích, např. v pískovnách v pokročilejším stadiu zazemnění, se vyskytuje spíš vzácně. Vody s výskytem této asociace bývají plně osluněné až polostinné. Dno nádrží je zpravidla jílovité nebo hlinité, vzácněji i písčité nebo štěrkovité, na povrchu s vrstvou organogenního bahna, která však může i chybět. Společenstvo roste nejčastěji ve vodách o hloubce 50–150 cm, někdy i mělčích. Na rozdíl od následující asociace, Nymphaeetum albae, dobře snáší proudění i silné kolísání výšky vodní hladiny (Rodwell 1995, Oťaheľová in Valachovič et al. 1995: 153–179). Po výrazném letním poklesu vody v nádrži mohou porosty stulíku přečkat i několik měsíců na mokrém nebo vlhkém bahně, při proschnutí substrátu do hloubky však odumírají. Podobně mohou být porosty poškozeny nebo zničeny, pokud nádrž nemá dostatek vody v zimě a substrát do hloubky promrzá (Hejný & Husák in Dykyjová & Květ 1978: 23–64). Vody s výskytem této vegetace jsou většinou eutrofní, vzácněji mezotrofní. Ojedinělý rozbor vody z našeho území uvádí pH 8,0 a oproti dalším společenstvům makrofytní vegetace výrazně větší obsah amoniového dusíku, iontů Cl– a Mg2+, dosti velký obsah iontů Ca2+ a malý obsah iontů PO43- (Černohous & Husák 1986). S výjimkou velkého obsahu chloridů jsou naměřené hodnoty v souladu s údaji v zahraniční literatuře (Oťaheľová in Valachovič et al. 1995: 153–179, Szańkowski & Kłosowski 1999). U nás se tato vegetace vyskytuje v nížinách a pahorkatinách, výjimečně vystupuje do podhorského stupně. Nejvýše položené výskyty pocházejí ze Šumavy z nadmořské výšky 730–740 m (Bufková & Rydlo 2008).

Nomen mutatum propositum

Orig. (Nowiński 1927): Nymphaeetum albo-luteae .Nymphaea lutea = Nuphar lutea)

Syn.: Myriophyllo verticillati-Nupharetum Koch 1926 p. p. (§ 2b, nomen nudum), Nupharo luteae-Nymphaeetum albae Tomaszewicz 1977 p. p.

Diagnostické druhy: Nuphar lutea

Konstantní druhy: Lemna minor, Nuphar lutea

Dominantní druhy: Nuphar lutea

Formální definice: Nuphar lutea pokr. > 25 % NOT Nymphaea alba pokr. > 5 % NOT Nymphaea candida pokr. > 5 % NOT Typha angustifolia pokr. > 25 % NOT Typha latifolia pokr. > 25 %

Zdroj: Šumberová K. (2011): VBA01 Nymphaeo albae-Nupharetum luteae Nowiński 1927. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 107-110.