Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace VBA02
Nymphaeetum albae Vollmar 1947
Vegetace eutrofních vod teplých oblastí s leknínem bílým

Nymphaeetum albae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Tato asociace je fyziognomicky podobná asociaci předchozí, liší se však velkou pokryvností leknínu bílého (Nymphaea alba) a větší druhovou bohatostí. V natantní vrstvě může vedle leknínu dosahovat velké pokryvnosti i stulík žlutý (Nuphar lutea) a dále se v ní vyskytují zejména drobné pleustofyty, jako jsou Lemna minor a Spirodela polyrhiza. V submerzní vrstvě dosahuje velké pokryvnosti Ceratophyllum demersum, přítomno bývá i C. submersum, Myriophyllum verticillatum a některé druhy rdestů (Potamogeton spp.). Do porostů v mělčí vodě mohou vstupovat i druhy rákosin. V porostech této asociace se zpravidla vyskytuje 2–5 druhů cévnatých rostlin na ploše 4–16 m².

Nymphaeetum albae se u nás váže především na stojaté aluviální vody, jako jsou mrtvá ramena a tůně, vzácně je lze nalézt i v rybnících a v řekách s pomalu tekoucí vodou. Na rozdíl od předchozí asociace vyžaduje toto společenstvo vyrovnanější vodní režim. Nesnáší přílišné kolísání výšky vodního sloupce ani výrazné proudění, a proto se nevyskytuje v rychleji tekoucích vodách ani tůních, které pravidelně, byť krátkodobě vysychají (Rodwell 1995, Oťaheľová in Valachovič et al. 1995: 153–179). Stanoviště jsou plně osluněná nebo mírně zastíněná. Nádrže jsou zpravidla v pokročilejším stadiu zazemnění, s vrstvou organogenního bahna na dně. Společenstvo se nachází nejčastěji ve vodách o hloubce 50–100 cm, ze zahraničí je uváděno až z hloubek 2 m (Rodwell 1995). Vody s výskytem této vegetace jsou většinou mezotrofní nebo eutrofní. Podle údajů ze zahraničí se jejich pH pohybuje v rozmezí 7,0–9,3, zatímco pH substrátu je poněkud nižší. Obsah živin ve vodě se zpravidla pohybuje v širokém rozmezí, např. obsah iontů NH4+ kolísá v rozmezí 0,1–1 mg.l–1, PO43- 0–1,2 mg.l–1 a Ca2+ 5–70 mg.l–1, podobně je tomu i u substrátu á(Szańkowski & Kłosowski 1999, Pełechaty & Kałuska 2003). Ekologická amplituda společenstva je pravděpodobně ještě širší, neboť zmiňované studie proběhly na jednom typu stanoviště. Některými autory (např. Pott 1995) je společenstvo uváděno i z dystrofních vod.

Nomen conservandum propositum (proti Myriophyllo verticillati-Nupharetum Hueck 1931)

Orig. (Vollmar 1947): Nymphaeetum albae minoris Vollmar (Nymphaea alba var. minor)

Syn.: Myriophyllo verticillati-Nupharetum Koch 1926 p. p. (§ 2b, nomen nudum), Myriophyllo verticillati-Nupharetum Hueck 1931 (potenciální správné jméno), Nymphaeetum albo-candidae Passarge 1957, Nupharo luteae-Nymphaeetum albae Tomaszewicz 1977 p. p.

Diagnostické druhy: Nuphar lutea, Nymphaea alba

Konstantní druhy: Lemna minor, Nymphaea alba

Dominantní druhy: Ceratophyllum demersum, Nuphar lutea, Nymphaea alba

Formální definice: Nymphaea alba pokr. > 25 % NOT Oenanthe aquatica pokr. > 25 %

Zdroj: Šumberová K. (2011): VBA02 Nymphaeetum albae Vollmar 1947. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 111-114.