Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace VBA06
Nymphoidetum peltatae Bellot 1951
Vegetace mělkých stojatých vod teplých oblastí s plavínem štítnatým

Nymphoidetum peltatae

Foto na botanickafotogalerie.cz

V porostech této asociace dominuje plavín štítnatý (Nymphoides peltata). Rostliny jsou v substrátu dna ukotveny dlouhým oddenkem a z ponořeného stonku vyrůstají na dlouhých řapících malé okrouhlé listy, které plavou na hladině a dosahují pokryvnosti až 90 %. V létě plavín rozkvétá velkými žlutými květy a vytváří nápadný barevný aspekt. Jde o druhově chudou vegetaci, v jejíž natantní vrstvě se vedle dominanty uplatňují především drobné pleustofyty, např. Lemna minor. Submerzní vrstvu, je-li přítomna, tvoří především druhy snášející nedostatek světla, např. Ceratophyllum demersum, Lemna trisulca a Myriophyllum spicatum. Při vyschnutí vody v nádrži do porostů vstupují jednoleté druhy obnažených den. V porostech této asociace na našich lokalitách bylo zaznamenáno zpravidla 2–6 druhů na ploše 4–16 m².

Tato vegetace se u nás v současnosti nachází téměř výhradně v rybnících, ačkoli v minulosti byly známy i četné výskyty v mrtvých ramenech a aluviálních tůních (Krátký 2007). Ze zahraničí existují rovněž údaje o výskytu v melioračních kanálech, klidných úsecích řek, přirozených jezerech, periodických mokřadech a rýžovištích. Stanoviště jsou plně osluněná až mírně zastíněná. Dno je nejčastěji jílovité, bez větší vrstvy organogenního sedimentu. U nás se Nymphoidetum peltatae vyskytuje nejčastěji ve vodách hlubokých 50–150 cm, dobře však snáší i letní nebo zimní vyschnutí vody v nádrži (Hejný & Husák in Dykyjová & Květ 1978: 23–64). V létě může dominantní druh tvořit terestrické formy na mokrém bahně. V současnosti se Nymphoidetum peltatae u nás vyskytuje pouze v eutrofních vodách, ačkoli může existovat i ve vodách mezotrofních (Oťaheľová in Valachovič et al. 1995: 153–179). Mezotrofní rybníky se však na našem území zachovaly pouze v chladnějších polohách, které jsou pro výskyt společenstva nepříznivé. Podrobné informace o chemismu vody a substrátu na lokalitách této vegetace u nás chybějí. Podle zahraničních pramenů je tato asociace vázána na vody o neutrálním až slabě alkalickém pH, s velkým obsahem iontů Na+, K+, Cl-, NO3- a PO43. Substrát je chudý sírany a celkovým dusíkem a naopak bohatý ionty K+, NO3- a PO43- (Szańkowski & Kłosowski 1999). Pro rozvoj druhu Nymphoides peltata je rovněž nezbytný dostatečný přísun vápníku, což omezuje jeho výskyt v oblastech s nevápnitými horninami (Smits et al. 1992). Tato vegetace je vázána na teplejší oblasti. U nás je historicky doložena pouze z nížin a teplých pahorkatin. Porosty v chladnějších oblastech často pocházejí z výsadeb, což je i případ nejvýše položeného výskytu společenstva v České republice u Nové Pece na Šumavě (730 m n. m.; Šumberová, nepubl.). Jako jedno z mála makrofytních společenstvev zasahuje i do území s výrazně kontinentálním klimatem, což zřejmě souvisí s jeho značnou tolerancí k vyschnutí vodní nádrže i zasolení stanoviště.

Nomen mutatum propositum et nomen conservandum propositum (proti Limnanthemo peltati-Potametum pectinati Allorge 1921)

Orig. (Bellot 1951): Asociación de Limnanthemum nymphoides .Limnanthemum nymphoides = Nymphoides peltata)

Syn.: Limnanthemo peltati-Potametum pectinati Allorge 1921 (potenciální správné jméno), Trapo natantis-Nymphoidetum peltatae Oberdorfer 1957 p. p., Nymphoidetum peltatae Oberdorfer et Müller in Müller et Görs 1960, Polygono-Nymphoidetum van Donselaar et al. 1961

Diagnostické druhy: Nymphoides peltata

Konstantní druhy: Lemna minor, Nymphoides peltata

Dominantní druhy: Nymphoides peltata

Formální definice: Nymphoides peltata pokr. > 25 %

Zdroj: Šumberová K. (2011): VBA06 Nymphoidetum peltatae Bellot 1951. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 124-127.