Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace VBB01
Potametum natantis Hild 1959
Vodní vegetace chladnějších oblastí s rdestem vzplývavým

Potametum natantis

Foto na botanickafotogalerie.cz

Strukturu společenstva určuje dominantní rdest vzplývavý (Potamogeton natans). Jeho eliptické až široce vejčité, zpravidla načervenalé nebo nahnědlé lesklé listy vytvářejí na hladině vodních nádrží souvislé, často téměř zapojené porosty. Tyto porosty jsou extrémně druhově chudé, nezřídka jednodruhové, nebo se v nich s malou pokryvností vyskytují drobné pleustofyty (např. Lemna minor), případně druhy přesahující z litorální zóny (např. Equisetum fluviatile). Má-li dominantní druh Potamogeton.natans menší pokryvnost, bývá dobře vyvinuta i submerzní vrstva. Uplatňují se v ní i druhy náročnější na průhlednost vody, jako jsou Elodea canadensis. Utricularia australis a některé rdesty, např. Potamogeton lucens. Nejčastěji byly ve snímcích této asociace zjištěny 2–4 druhy na ploše 4–25 m².

Tato vegetace osídluje různé typy mělkých stojatých a mírně tekoucích vod, u nás nejčastěji menší rybníky, dále jezírka v lomech a pískovnách v pokročilejším stadiu sukcese, mrtvá říční ramena, aluviální tůně, kanály a klidné úseky toků. Mimo naše území se vyskytuje i v jezerech. Hloubka vody na našich lokalitách se pohybuje nejčastěji v rozsahu 20–100 cm (Rydlo 2005a, 2006a, d), v zahraničí byla tato vegetace doložena i z vod hlubokých 2 m i více (Tomaszewicz 1979, Blaženčić & Blaženčić 2005). Dno nádrží může mít různý charakter. Nejrozsáhlejší porosty nacházíme v nádržích bez pravidelných disturbancí, kde se ukládá organické bahno. Často jde o sedimenty s větším podílem nerozložených organických zbytků, někdy zrašelinělé. Výskyt této asociace je však běžný i v nádržích s minerálním dnem tvořeným jílovitým nebo hlinitým bahnem nebo pískem. Stanoviště mohou být plně osluněná, společenstvo však dobře snáší i zástin, a proto patří k nejběžnějším typům vodní vegetace v lesních rybnících. Ty jsou pro rozvoj této vegetace vhodné i díky menší úživnosti prostředí. Podle zahraničních pramenů je tato asociace nejčastější ve vodách mezotrofních, avšak může se vyskytovat i ve vodách oligomezotrofních nebo eutrofních (Doll 1991b, Rodwell 1995, Szańkowski & Kłosowski 1999, Balevičien&279; & Balevičius 2006á). Na zahraničních lokalitách se pH pohybovalo v širokém rozmezí, ve vodě od 6,5 do 9,0 a v substrátu dna od 5,0 do 8,5 (Géhu 1961, Tomaszewicz 1979, Szańkowski & Kłosowski 1999). Z našeho území je k chemismu vody a substrátu k dispozici jen údaj z jedné lokality na Pardubicku, kde bylo zjištěno pH vody 7,3, pH substrátu 4,6 a v porovnání s jinými společenstvy vodních makrofytů malý obsah dusíku ve vodě, vápníku ve vodě i v substrátu a celkového fosforu v substrátu (Černohous & Husák 1986). Tato vegetace snáší i výrazný pokles vodní hladiny a krátkodobě je schopna přežít i na vlhkém obnaženém bahně. Je běžná v oblastech s dlouhými mrazivými zimami, do území s výrazně kontinentálním klimatem však nezasahuje. U nás se vyskytuje od nížin do hor. Největší hustota jejích lokalit je v chladnějších pahorkatinách, což nejspíš souvisí s tamním častějším výskytem mezotrofních vod.

Orig. (Hild 1959): Potametum natantis

Syn.: Potametum natantis von Soó 1927 (§ 2b, nomen nudum), Polygono-Potametum natantis Soó 1964, Myriophyllo alterniflori-Potametum natantis Rivas-Martínez et al. 2001

Diagnostické druhy: Potamogeton natans

Konstantní druhy: Lemna minor, Potamogeton natans

Dominantní druhy: Potamogeton natans

Formální definice: Potamogeton natans pokr. > 25 % NOT Callitriche palustris s. l. pokr. > 25 % NOT Eleocharis palustris agg. pokr. > 25 % NOT Equisetum fluviatile pokr. > 25 % NOT Glyceria fluitans pokr. > 25 % NOT Hippuris vulgaris pokr. > 25 % NOT Nuphar lutea pokr. > 25 % NOT Nymphaea candida pokr. > 25 % NOT Phragmites australis pokr. > 25 % Potamogeton alpinus pokr. > 25 % NOT Potamogeton nodosus pokr. > 25 % NOT Sparganium emersum pokr. > 25 % NOT Sparganium erectum pokr. > 25 % NOT Sparganium natans pokr. > 25 % NOT Stratiotes aloides pokr. > 25 % NOT Typha latifolia pokr. > 25 %

Zdroj: Šumberová K. (2011): VBB01 Potametum natantis Hild 1959. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 135-138.