Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace VBB06
Elodeetum canadensis Nedelcu 1967
Vodní vegetace s vodním morem kanadským

Elodeetum canadensis

Foto na botanickafotogalerie.cz

Vzhled porostů určuje ponořený druh vodní mor kanadský (Elodea canadensis). Jeho dlouhé ohebné stonky, které jsou hustě porostlé drobnými průhlednými listy, obvykle volně vzplývají áv hlubších vrstvách vodního sloupce. Pouze ve velmi mělkých vodách prorůstají až k hladině. Tato vegetace je značně druhově chudá, nejčastěji s 2–4 druhy cévnatých rostlin na ploše 4–100 m², avšak nezřídka ji tvoří pouze dominantní druh. Ostatní druhy ponořených vodních makrofytů se objevují vzácně a dosahují malých pokryvností. Patří k nim například běžnější druhy rdestů, jako je Potamogeton crispus. Natantní vrstva porostů chybí nebo bývá slabě vyvinuta; tvoří ji nejčastěji Lemna minor.

Tato vegetace se vyskytuje ve stojatých i mírně tekoucích vodách, jako jsou rybníky, rybí sádky, pískovny v pokročilejším stadiu zazemnění, mrtvá ramena řek, příkopy, kanály a klidné úseky toků. Vody jsou hluboké zpravidla 20–70 cm, nesmějí však vysychat, neboť na obnaženém substrátu Elodea canadensis rychle hyne. V zahraničí byla tato vegetace doložena i z vod hlubokých 4–5 m (Tomaszewicz 1979). Společenstvo vyžaduje dobře průhlednou vodu, snáší však polostín, a proto se vyskytuje i v lesních aluviálních tůních. Dno nádrží může být písčité nebo jílovité, často s vrstvou nerozloženého opadu nebo organického bahna. K chemismu vody a substrátu neexistují z našeho území žádné údaje, výskyt společenstva v různých typech vod po celém území však v tomto směru ukazuje na jeho širší ekologickou amplitudu. Ze zahraničí je uváděno pH vody 6,0–9,3 a pH substrátu 6,4–7,4 (Géhu 1961, Tomaszewicz 1979, Kłosowski 2006). Charakteristický je malý obsah iontů SO42- ve vodě (Kłosowski 2006). Hejný (in Hejný 2000a: 62) uvádí, že Elodea canadensis je náročná na vyšší obsah vápníku ve vodě. Srovnání chemických vlastností vody pro různá společenstva třídy Potametea, provedená v Polsku, však neprokázala výrazné rozdíly v obsahu vápníku ve vodách s výskytem asociace Elodeetum canadensis a jiných společenstev. U Elodeetum canadensis se obsah iontů Ca2+ se pohyboval v rozmezí 15–65 mg.l–1 (Kłosowski 2006). Také častý výskyt bohatých porostů asociace v pstruhových rybníčcích, sycených vodou s malým obsahem minerálních látek, svědčí přinejmenším o velké toleranci k nedostatku vápníku. U nás se toto společenstvo vyskytuje od nížin do podhorského stupně. Nejvýše položené lokality se nacházejí na Šumavě v nadmořských výškách asi 740–750 m (Rydlo 2006d, Bufková & Rydlo 2008). Velký počet recentních lokalit ve vyšších polohách patrně souvisí s častějším výskytem vod s dobrou průhledností v těchto oblastech.

Orig. (Nedelcu 1967): Ass. Elodeetum canadensis (Pign. 1953) Soó 1964

Syn.: Helodeetum canadensis Eggler 1933 (§ 2b, nomen nudum), Aggrpm. ad Anacharis canadensis e Potamogeton crispus Pignatti 1953 (§ 3c), Elodeetum canadensis Pignatti 1953 (fantom), Elodeetum canadensis Soó 1964 (§ 2b, nomen nudum)

Diagnostické druhy: Elodea canadensis

Konstantní druhy: Elodea canadensis, Lemna minor

Dominantní druhy: Elodea canadensis

Formální definice: Elodea canadensis pokr. > 50 % NOT Equisetum fluviatile pokr. > 25 % NOT Nymphoides peltata pokr. > 25 % NOT Potamogeton natans pokr. > 25 % NOT Schoenoplectus lacustris pokr. > 25 % NOT Sparganium erectum pokr. > 25 %

Zdroj: Šumberová K. (2011): VBB06 Elodeetum canadensis Nedelcu 1967. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 155-159.