Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace VBB07
Potamo pectinati-Myriophylletum spicati Rivas Goday 1964
Vodní vegetace se stolístkem klasnatým

Potamo pectinati-Myriophylletum spicati

Foto na botanickafotogalerie.cz

Jde o druhově chudé, nezřídka jednodruhové porosty, v nichž dominuje ponořený stolístek klasnatý (Myriophyllum spicatum). Řidčeji se vyskytují některé další druhy ponořených vodních makrofytů, např. Ceratophyllum demersum. Natantní vrstva zpravidla chybí nebo je vyvinuta fragmentárně a tvoří ji běžné pleustofyty, jako je Lemna minor. Celkový počet druhů cévnatých rostlin se nejčastěji pohybuje v rozmezí 2–4 na ploše 4–25 m², v řekách bývá vzácně vyvinuto i mechové patro tvořené druhem Fontinalis antipyretica. Porosty této asociace zpravidla nebývají plně zapojené, pokryvnost se pohybuje nejčastěji v rozmezí 60–90 %. Myriophyllum spicatum však většinou vyplňuje celý vodní sloupec ode dna až k hladině. V létě vystupují nad hladinu klasnatá květenství, jejichž horní část tvoří výrazně zbarvené samčí květy s vínově červenými korunními lístky a žlutozelenými tyčinkami. To dodává porostům charakteristický barevný aspekt.

Druh Myriophyllum spicatum se vyznačuje širokou ekologickou amplitudou ve vztahu k vlastnostem vody i substrátu, a proto se jeho porosty mohou vyskytovat v různých typech vod. Upřednostňuje však stanoviště s pravidelným mechanickým narušováním nebo v raném stadiu sukcese. U nás patří Potamo pectinati-Myriophylletum spicati k nejběžnějším typům makrofytní vegetace na středních a dolních tocích řek. Velmi časté je i v pískovnách a vyskytuje se také v rybnících, mrtvých ramenech a kanálech. Nejčastěji bylo zaznamenáno v hloubkách 20–100 cm, v zahraničních jezerech až v hloubce 3,5 m (Kłosowski 2006). Společenstvo snáší i mírně zakalené vody. Pokud stanoviště v létě krátkodobě vyschne, vytváří Myriophyllum spicatum terestrickou formu a přežívá na mokrém substrátu. Stanoviště jsou zpravidla plně osluněná. Dno bývá nejčastěji jílovité nebo štěrkovité až kamenité, často s vrstvou organického bahna. Celkový obsah organické hmoty v substrátu je však malý a zpravidla nepřesahuje 20 % (Kłosowski 2006). Velký, anebo naopak příliš malý podíl organické hmoty a živin v substrátu působí na růst M. spicatum nepříznivě (Barko & Smart 1986, van Wijck et al. 1994). Vody s výskytem této vegetace jsou mezotrofní až silně eutrofní a vyznačují se vyšší alkalinitou (Spence 1967, Rodwell 1995, Lacoul & Freedman 2006a). Reakce vody uváděná v zahraniční literatuře se pohybuje v rozsahu pH 6,5–9,6, většina hodnot se však nachází mezi 7,7 a 8,5 (Kadono 1982, Rodwell 1995, Kłosowski 2006). Reakce substrátu leží v rozmezí pH 6,0–8,3, nejčastěji 7,0–7,7. Charakteristický je velký obsah iontů Cl a SO42 ve vodě a malý obsah iontů NO3 a celkového dusíku v substrátu (Kłosowski 2006). Tato vegetace se u nás vyskytuje hlavně v nížinách a teplejších pahorkatinách, vystupuje však až do podhorského stupně. Zasahuje i do oblastí s kontinentálním klimatem, kde však osídluje pouze hlubší, nevysychající vodní nádrže (Hilbig 1995).

Orig. (Rivas Goday 1964): As. nova Potamogeton pectinatus et Myriophyllum spicatum

Syn.: Myriophylletum spicati von Soó 1927 (§ 2b, nomen nudum), Potamo pusilli-Myriophylletum spicati Ran&273;elović et Zlatković in Ran&273;elović et Blaženčić 1996

Diagnostické druhy: Myriophyllum spicatum

Konstantní druhy: Myriophyllum spicatum

Dominantní druhy: Myriophyllum spicatum

Formální definice: Myriophyllum spicatum pokr. > 50 % NOT Butomus umbellatus pokr. > 25 % NOT Menyanthes trifoliata pokr. > 25 % NOT Nymphaea alba pokr. > 25 % NOT Nuphar lutea pokr. > 25 % NOT Sparganium emersum pokr. > 25 %

Zdroj: Šumberová K. (2011): VBB07 Potamo pectinati-Myriophylletum spicati Rivas Goday 1964. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 159-162.