Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace VBB09
Potametum tenuifolii Kiprijanova et Laščinskij 2000
Vegetace mělkých vod s rdestem alpským

Potametum tenuifolii

Foto na botanickafotogalerie.cz

Strukturu tohoto společenstva určuje dominantní rdest alpský (Potamogeton alpinus). Jeho lodyhy, bohatě olistěné dlouhými kopinatými listy, tvoří submerzní vrstvu porostů, v níž se dále uplatňují některé úzkolisté rdesty (např. P. berchtoldii a P. obtusifolius) a z dalších ponořených vodních makrofytů např. Myriophyllum verticillatum. Tato vrstva nezřídka dosahuje pokryvnosti 100 %. Potamogeton alpinus mívá často vyvinuté i lesklé kožovité vzplývavé listy eliptického tvaru a načervenalého zbarvení. Tyto listy jsou součástí natantní vrstvy porostů, kterou dále tvoří např. P. natans. Do porostů této asociace často vstupují i druhy potočních rákosin, např. Berula erecta a Sparganium emersum, které zde vytvářejí vzplývavé nebo ponořené formy. Zpravidla bylo zaznamenáno 2–5 druhů cévnatých rostlin na ploše 4–25 m², výjimečné však nejsou ani porosty o 9 druzích.

U nás je tato vegetace známa především z horních toků některých řek a potoků, dále z rybníků a jejich napájecích struh a zatopených těžebních jam. Hloubka vody se pohybuje zpravidla v rozmezí 20–60 cm, vzácně dosahuje až 90 cm (Husák & Rydlo 1985, Černohous & Husák 1986, Rydlo 1987a). Ze zahraničí je společenstvo uváděno i z jezer, kde zasahuje až do hloubky několika metrů á(Doll 1991b, Schratt in Grabherr & Mucina 1993: 55–78, Ninot et al. 2000). Výrazný pokles vody v nádrži může po krátkou dobu přečkat v pozemní formě, substrát však nesmí úplně vyschnout (Brux et al. 1987á). Vody s výskytem této vegetace jsou oligotrofní až mezotrofní, někdy i eutrofní, vždy však dobře průhledné. Substrát dna může být písčitý až štěrkovitý nebo jílovitý, obvykle s hlubokou vrstvou organického bahna, která výrazně podporuje růst dominantního druhu (Husák & Rydlo 1985, Rydlo 1987a, Hejný in Hejný 2000a: 90–91, Boedeltje et al. 2005). Stanoviště s výskytem této vegetace jsou plně osluněná nebo mírně zastíněná (Rydlo 1987a). Sporé údaje o chemismu vody a substrátu na našich lokalitách této vegetace indikují malý obsah dusíkatých látek a iontů PO43- ve vodě i v substrátu (Černohous & Husák 1986, Rydlo 1987a). Větší obsah iontů NO3- ve vodě vede u tohoto druhu, který jako zdroj dusíku preferuje ionty NH4+, k redukci růstu (Boedeltje et al. 2005). Podle měření na dvou lokalitách ve východních Čechách byly zjištěny hodnoty pH pro vodu 7,1 a 7,8, pro substrát 5,2 a 5,6 (Černohous & Husák 1986; v pískovně u Bělče nad Orlicí byl dominantní druh rdestu chybně určen, a snímek z této lokality je proto v originální práci zařazen k asociaci Potametum praelongi; Kaplan in Štěpánková et al. 2010: 329–384). Vysoký obsah vápníku ve vodě (45,3 a 52,5 mg.l–1; Černohous & Husák 1986) toto společenstvo zřejmě snáší, ale nepotřebuje pro svůj rozvojá. V zahraničí bylo Potametum tenuifolii zjištěno ve vodách chudých na živiny, jejichž chemismus byl obdobný jako na východočeských lokalitách, ale i ve vodách živinami značně bohatých uvnitř sídel (Spence in Burnett 1964: 306–425, Doll 1991b). Tato vegetace je vázána na chladnější polohy. U nás se vyskytuje od pahorkatin do hor. Nejvýše byla doložena na Šumavě v nadmořských výškách 700–800 m (Rydlo 1995c, Bufková & Rydlo 2008). Lokality v teplejších oblastech, např. na Kokořínsku, se nacházejí v lesních komplexech nebo hlubokých říčních údolích s klimatickou inverzí (Rydlo 1987a). Zahraniční výskyty v horských jezerech zasahují až do alpínského stupně (Schratt in Grabherr & Mucina 1993: 55–78, Ninot et al. 2000).

Orig. (Kiprijanova & Laščinskij jun. 2000): Potametum tenuifolii ass. nov. (Potamogeton tenuifolius = P. alpinus)

Syn.: Potametum alpini Br.-Bl. 1949 (§ 2b, nomen nudum)

Diagnostické druhy: Potamogeton alpinus, Sparganium emersum

Konstantní druhy: Potamogeton alpinus

Dominantní druhy: Elodea canadensis, Potamogeton alpinus

Formální definice: Potamogeton alpinus pokr. > 25 % NOT Equisetum fluviatile pokr. > 25 % NOT Phragmites australis pokr. > 25 % NOT Salix aurita pokr. > 15 % NOT Sparganium erectum pokr. > 25 %

Zdroj: Šumberová K. (2011): VBB09 Potametum tenuifolii Kiprijanova et Laščinskij 2000. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 165-168.