Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace VBB17
Najadetum minoris Ubrizsy 1961
Vegetace mělkých eutrofních vod s řečankou menší

Najadetum minoris

Foto na botanickafotogalerie.cz

V dobře vyvinutých porostech této asociace výrazně převládá řečanka menší (Najas minor), která zpravidla vyplňuje celý vodní sloupec. Konce lodyh, hustě olistěných úzkými pilovitými listy, mohou vystupovat těsně nad vodní hladinu. Z ostatních ponořených druhů se s větší pokryvností uplatňuje Ceratophyllum demersum; díky své toleranci k zástinu může tvořit samostatnou vrstvu porostu u dna nádrže, která při pohledu shora přes husté porosty Najas minor nebývá vůbec patrná. V horní části submerzní vrstvy se s malou pokryvností uplatňují například některé rdesty (Potamogeton spp.). Natantní vrstva porostů chybí nebo je nesouvislá. Tvoří ji nejčastěji Lemna minor a Spirodela polyrhiza. Tato asociace patří v rámci třídy Potametea k druhově nejbohatším. Počet druhů cévnatých rostlin na našich lokalitách zpravidla kolísal v rozmezí 6–10 na ploše 4–16 m².

Tato vegetace se vyskytuje v různých typech mělkých stojatých a mírně tekoucích vod. Od nás je známa z rybníků, rybích sádek, tůní a zaplavených těžebních jam v aluviích. V zahraničí osídluje i jezera, říční mělčiny a rýžoviště. U nás se vyskytuje v hloubce 20–50 cm, vzácněji přes 1 m. Stanoviště jsou zpravidla plně osluněná, takže mělká voda se v letním období značně prohřívá, což je pro rozvoj společenstva nezbytné. Substrát dna je různý, od jílu až po hrubý písek nebo štěrk, často s vrstvou organického bahna. Najadetum minoris se vyvíjí v mezotrofních až eutrofních vodách dobře zásobených vápníkem, často s větším obsahem chloridů (Oťaheľová in Valachovič et al. 1995: 153–179á). Druh Najas minor dále vyžaduje větší obsah fosforu ve vodě, neboť není schopen jej získat ze sedimentů dna kořeny, ale pouze z vody pomocí ponořených listů (Seadler & Alldridge 1977). Ve střední Evropě se výskyt této vegetace soustřeďuje do teplých oblastí.

Nomen conservandum propositum (proti Najadeto-Potametum acutifolii Slavnić 1956)

Orig. (Ubrizsy 1961): Najadetum minoris Ubrizsy 1948

Syn.: Najadetum minoris Ubrizsy 1948 (fantom), Najas minor-Chara coronata facies Ubrizsy 1948 (§ 3c), Najadeto-Potametum acutifolii Slavnić 1956 (potenciální správné jméno), Potamo-Najadetum Horvatić et Micevski in Horvatić 1963 p. p., Najadetum marinae najadetosum minoris Oťaheľová 1980

Diagnostické druhy: Butomus umbellatus, Ceratophyllum demersum, Lemna minor. Myriophyllum spicatum, Najas minor, Potamogeton crispus. P. pectinatus, P. pusillus agg. (P. pusillus s. str.), Spirodela polyrhiza

Konstantní druhy: Ceratophyllum demersum, Lemna minor, Najas minor, Potamogeton pusillus agg. (P. pusillus s. str.), Spirodela polyrhiza

Dominantní druhy: Ceratophyllum demersum, Najas minor

Formální definice: Najas minor pokr. > 25 %

Zdroj: Šumberová K. (2011): VBB17 Najadetum minoris Ubrizsy 1961. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 190-192.