Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace VBB19
Potametum crispo-obtusifolii Sauer 1937
Vodní vegetace s rdestem tupolistým

Potametum crispo-obtusifolii

Foto na botanickafotogalerie.cz

V porostech se jako dominanta uplatňuje ponořený úzkolistý rdest tupolistý (Potamogeton obtusifolius). Jeho bělavé až narůžovělé lodyhy, bohatě olistěné dlouhými poloprůsvitnými, sytě zelenými listy, jsou ve vodě zpravidla seskupeny do rozvolněných kruhovitých trsů. Vzácně se v porostech s větší pokryvností objevuje i rdest ostrolistý (P. acutifoliusá), který je podobný, ale mívá zpravidla žlutozelené až hnědožluté zbarvení; to je zčásti dáno i nárosty epifytonu. S malou pokryvností se vyskytují i další ponořené druhy vodních makrofytů, např. Elodea canadensis, Lemna minor a Potamogeton lucens. Natantní vrstva bývá nesouvislá a tvoří ji nejčastěji Lemna minor. Tato asociace patří k druhově bohatším makrofytním společenstvům. V jejích porostech bylo zaznamenáno většinou 3–6 druhů cévnatých rostlin na ploše 4–25 m².

Potametum crispo-obtusifolii se u nás vyskytuje ve stojatých i mírně tekoucích vodách, zejména v menších rybnících, dále v mrtvých ramenech řek, aluviálních tůních, zaplavených pískovnách, říčních tišinách, potocích a napájecích strouhách rybníků (Kaplan 2002c). Voda je hluboká většinou 30–150 cm a čirá (Černohous & Husák 1986). Potamogeton obtusifolius snáší i krátkodobé obnažení substrátu, ne však jeho vyschnutí. Dno je zpravidla jílovité nebo písčité, s tenkou vrstvou organického bahna, v některých pracích je však toto společenstvo uváděno ze dna se silnou vrstvou organického bahna á(Hejný & Husák in Dykyjová & Květ 1978: 23–64, Černohous & Husák 1986, Doll 1991b). Stanoviště s výskytem této vegetace jsou plně osluněná nebo mírně zastíněná. Voda je většinou mezotrofní až přirozeně eutrofní (Hejný & Husák in Dykyjová & Květ 1978: 23–64). Z Německa je uváděno optimum výskytu společenstva v kyselých až neutrálních vodách o malém obsahu vápníku, často bohatých huminovými látkami (Doll 1991b, Schubert et al. 2001a).

Orig. (Sauer 1937): Potametum crispi v. gemnifer-obtusifolii (Sauer)

Syn.: Gesellschaft von Potamogeton obtusifolius Carstensen 1955

Diagnostické druhy: Potamogeton acutifolius, P. obtusifolius

Konstantní druhy: Lemna minor, Potamogeton obtusifolius

Dominantní druhy: Potamogeton obtusifolius

Formální definice: Potamogeton obtusifolius pokr. > 25 %

Zdroj: Šumberová K. (2011): VBB19 Potametum crispo-obtusifolii Sauer 1937. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 196-198.