Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace VBB23
Potametum friesii Tomaszewicz ex Šumberová in Chytrý 2011
Vodní vegetace s rdestem hrotitým

Potametum friesii

Foto na botanickafotogalerie.cz

Strukturu společenstva určuje ponořený úzkolistý rdest hrotitý (Potamogeton friesii). Porosty jsou druhově velmi chudé, nezřídka jde o monocenózy. V jediném u nás zaznamenaném fytocenologickém snímku se na ploše 25 m² vyskytovaly čtyři druhy cévnatých rostlin, kromě dominantního druhu např. Lemna minor.

Potamogeton friesii se u nás v minulosti vzácně vyskytoval v rybnících, tůních a v přehradní nádrži Rozkoš (Kaplan 2002c, Kaplan in Štěpánková et al. 2010: 329–384). Jediný fytocenologický snímek pochází z malého lesního rybníčku na Křivoklátsku (Rydlo in Kolbek et al. 1999: 35–111). Společenstvo zde bylo zaznamenáno v době, kdy byl rybníček z větší části vypuštěn a pouze malá část bahnitého dna byla mělce zaplavena do hloubky 10 cm (Rydlo in Kolbek et al. 1999: 35–111). Podrobnější údaje o stanovišti, např. o trofii vody, však chybějí. Kaplan (in Štěpánková et al. 2010: 329–384) uvádí druh P. friesii z mezotrofních vod. V zahraničí se tato vegetace vyskytuje hlavně v mezotrofních, někdy až eutrofních jezerech s písčitým nebo bahnitým dnem a neutrální až alkalickou vodou bohatou vápníkem (Tomaszewicz 1979, Doll 1991b, Hilbig in Schubert et al. 2001b: 225–235, Matuszkiewicz 2007). Výskyt druhu P. friesii je znám i z toků (Trémolières et al. 1994, Sand-Jensen et al. 2000).

Syn.: Potametum friesii Iversen 1929 (fantom), Potametum mucronati Miljan 1933 (§ 2b, nomen nudum), Potametum mucronati Sauer 1937 (fantom), Potametum perfoliati potametosum mucronati Sauer 1937, Potametum mucronati Tomaszewicz 1979 (§ 5)

Diagnostické druhy: Potamogeton friesii

Konstantní druhy: Lemna minor, Potamogeton friesii, P. pusillus agg.

Dominantní druhy: Potamogeton friesii

Formální definice: Potamogeton friesii pokr. > 25 %

Zdroj: Šumberová K. (2011): VBB23 Potametum friesii Tomaszewicz ex Šumberová in Chytrý 2011. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 208-209.