Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace VBC03
Callitricho hamulatae-Ranunculetum fluitantis Oberdorfer 1957
Vegetace menších toků chladnějších oblastí s hvězdošem háčkatým

Callitricho hamulatae-Ranunculetum fluitantis

Foto na botanickafotogalerie.cz

Jde o druhově chudou vegetaci mělkých toků, vzácněji i stojatých vod s dominantním hvězdošem háčkatým (Callitriche hamulata). Porosty dosahují pokryvnosti nejčastěji 60–80 %, někdy i více, a zpravidla se v nich vyskytují 2–4 druhy cévnatých rostlin na ploše 1–25 m². Jako všechny hvězdoše je i C. hamulata druhem morfologicky značně proměnlivým, což má vliv na vzhled a druhové složení porostů. V hlubších, dobře průhledných a většinou proudících vodách vytváří dominantní druh zcela ponořenou formu s čárkovitými listy s klíšťkovitým zakončením. Porosty této ponořené formy jsou již zdálky nápadné svým světle zeleným až stříbřitým zbarvením, což je dáno převracením rostlin v proudu, přičemž se střídavě ukazuje světle zelený líc a stříbřitý rub listů. Tyto porosty jsou často tvořeny jediným druhem, případně se v nich s malou pokryvností vyskytují některé další druhy, např. na kamenech rostoucí mechorosty Chiloscyphus polyanthos. Fontinalis antipyretica . Rhynchostegium riparioides. V tocích s kolísavým průtokem a bahnitými sedimenty na dně jsou porosty většinou druhově bohatší, neboť do nich vstupují některé druhy potočních rákosin, např. Glyceria fluitans a Sparganium emersum, a z dalších vodních makrofytů se častěji vyskytuje např. Batrachium peltatum a Lemna minor. Zvláště tam, kde je voda vlivem rozptýlených jílovitých částic zakalená, vytváří Callitriche hamulata formu s růžicemi sytě zelených listů plovoucích na hladině. Při poklesu hladiny vody pod povrch půdy vznikají porosty terestrické formy C. hamulata na obnaženém dně, často obtížně odlišitelné od porostů jiných druhů rodu. Z dalších druhů se častěji vyskytují Alisma plantago-aquatica, Juncus bufonius a jiné druhy obnažených den s širší ekologickou amplitudou. V mechovém patře, pokud je vyvinuto, se mohou objevit některé mechy s krátkým vývojovým cyklem, např. Physcomitrium pyriforme.

Callitricho.Ranunculetum fluitantis osídluje potoky, napájecí stružky, mlýnské náhony, meliorační kanály, horní a střední toky řek, vzácněji i rybí sádky (zejména pstruhové), pstruhové a jiné lesní rybníčky, mrtvá ramena apod. Na polské straně Krkonoš se vyskytuje i v horském jezeře (Bociąg et al. 2007). Z jezer je známo i z Islandu (Dierßen 1996). Vody s výskytem této vegetace jsou zpravidla chladné, středně rychle proudící, vzácně stojaté, oligotrofní až mezotrofní, případně dystrofní (Janauer & Dokulil 2006). Callitriche hamulata se často považuje za indikátor čistých vod, její výskyt je však možný i v eutrofních vodách (Tomaszewicz 1979, Breitfeld 2001, Haury et al. 2006, Prančl 2008). Hloubka vody se pohybuje nejčastěji v rozmezí 10–60 cm, vzácně kolem 1 m. Společenstvo dobře snáší zástin a také pokles vody pod povrch substrátu. Dno tvoří nejčastěji jemný až hrubý písek nebo jíl, případně menší kameny (Husák & Rydlo 1992, Rydlo 1995d). Organické bahno většinou chybí nebo vytváří jen tenkou vrstvu na povrchu substrátu. Voda i substrát jsou kyselé až slabě alkalické, o nízkém obsahu vápníku (Schratt in Grabherr & Mucina 1993: 55–78, Matuszkiewicz 2007). Na zahraničních lokalitách bylo zjištěno pH vody 5,5–8,0 (Tomaszewicz 1979, Haury & Muller 1991, Bociąg et al. 2007). Společenstvo má u nás optimum v chladných pahorkatinách až podhorském stupni. V teplejších oblastech většinou osídluje mezoklimaticky nebo mikroklimaticky chladnější stanoviště, např. v říčních nivách nebo větších lesních celcích.

Orig. (Oberdorfer 1957): Callitricho-Ranunculetum .fluitantis) ass. nov. (Callitriche hamulata)

Syn.: Batrachio aquatilis-Callitrichetum hamulatae Rydlo et Husák 1992 p. p.

Diagnostické druhy: Callitriche hamulata, Fontinalis antipyretica. Rhynchostegium riparioides

Konstantní druhy: Callitriche hamulata

Dominantní druhy: Batrachium aquatile s. l. (B. peltatum), Callitriche hamulata, Fontinalis antipyretica

Formální definice: Callitriche hamulata pokr. > 25 % NOT Batrachium fluitans pokr. > 25 % NOT Myriophyllum alterniflorum pokr. > 25 % NOT Sparganium emersum pokr. > 25 %

Zdroj: Šumberová K. (2011): VBC03 Callitricho hamulatae-Ranunculetum fluitantis Oberdorfer 1957. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 219-223.