Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Svaz VBD
Ranunculion aquatilis Passarge 1964
Vegetace vodních rostlin v mělkých, krátkodobě vysychajících vodách

Orig. (Passarge 1964): Ranunculion aquatilis all. nov. (Ranunculus aquatilis = Batrachium aquatile)

Syn.: Callitricho-Batrachion den Hartog et Segal 1964 p. p. (§ 25), Hottonienioná den Hartog et Segal 1964 (podsvaz)

Diagnostické druhy: Batrachium aquatile s. l., B. circinatum. B. trichophyllum. Hottonia palustris

Konstantní druhy: Batrachium aquatile s. l.

Zdroj: Šumberová K. (2011): VBD Ranunculion aquatilis Passarge 1964. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 223-226.