Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace VBD04
Batrachietum rionii Hejný et Husák in Dykyjová et Květ 1978
Vegetace mělkých brakických vod s lakušníkem Rionovým

Batrachietum rionii

Foto na botanickafotogalerie.cz

Strukturu společenstva určuje dominantní lakušník Rionův (Batrachium rionii). Tento druh vytváří pouze ponořené listy s všesměrně rozestálými úkrojky. Ve srovnání s našimi ostatními lakušníky vytváří málo biomasy a jeho porosty jsou většinou rozvolněné. Vedle drobných pleustofytů, zejména Lemna gibba, se zde proto mohou ve větší míře uplatnit i další ponořené makrofyty, např. Ceratophyllum submersum, Potamogeton pectinatus a Zannichellia palustris. Po poklesu vodní hladiny pod povrch půdy vytváří Batrachium rionii terestrickou formu. Do těchto porostů na obnaženém dně vstupují jednoleté vlhkomilné druhy, např. Juncus ranarius, Ranunculus sceleratus . Veronica catenata; některé z nich mohou postupně dosáhnout i velké pokryvnosti. Dále se objevují juvenilní exempláře druhů rákosin, např. Oenanthe aquatica a Phragmites australis. Ve fytocenologických snímcích této vegetace u nás bylo nejčastěji zaznamenáno 4–7 druhů na ploše 5–20 m², v porostech na obnaženém dně však až 12 druhů.

Tato vegetace se vyskytuje v mělkých prohřátých rybnících nebo na rybničních okrajích, v tůních nebo jiných vodních nádržích. Zasahuje do hloubek 20–60 cm (Hejný & Husák in Dykyjová & Květ 1978: 23–64). Stanoviště jsou plně osluněná. Substrát dna je jílovitý, hlinitý nebo písčitý, někdy s tenkou vrstvou organického bahna, ale hlubokým organickým substrátům se společenstvo vyhýbá. Vody jsou zpravidla přirozeně eutrofní, s velkým obsahem chloridů, síranů, uhličitanů a iontů vápníku, sodíku, hořčíku a draslíku (Husák et al. in Hejný et al. 1988: 446–456). Chemismus vod na našich lokalitách souvisí převážně s pronikáním solí z podloží a mimo oblasti výskytu slanisk může být ovlivněn výskytem větších kolonií vodních ptáků. Asociace Batrachietum rionii je uváděna jako geografický vikariant asociace Ranunculetum baudotii, která je vázána hlavně na přímořské oblasti s výskytem slanisk (Hejný in Moravec et al. 1995: 27–34). Na našem území se však obě asociace střetávají a vznikají mezi nimi i přechody. K dalším kontaktním společenstvům této vegetace patří zejména asociace Potametum pectinati a Parvo-Potamo-Zannichellietum pedicellatae, které navazují směrem dále od břehu, kde již voda v letním období nevysychá (Hejný & Husák in Dykyjová & Květ 1978: 23–64).

Orig. (Hejný & Husák in Dykyjová & Květ 1978: 23–64): Batrachietum rionii Hejný et Husák ass. nova

Diagnostické druhy: Batrachium baudotii, B. rionii, Veronica catenata

Konstantní druhy: Batrachium rionii, Lemna minor

Dominantní druhy: Batrachium baudotii, B. rionii, Lemna trisulca, Ranunculus sceleratus

Formální definice: Batrachium rionii pokr. > 25 %

Zdroj: Šumberová K. (2011): VBD04 Batrachietum rionii Hejný et Husák in Dykyjová et Květ 1978. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 236-238.