Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace VBD07
Callitrichetum hermaphroditicae Černohous et Husák 1986
Vegetace mělkých mezotrofních vod s hvězdošem podzimním

Callitrichetum hermaphroditicae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Ve společenstvu dominuje hvězdoš podzimní (Callitriche hermaphroditica), který vytváří výhradně submerzní porosty o pokryvnosti asi 50–80 %. Z dalších vodních makrofytů se v porostech vyskytují např. Batrachium trichophyllum, Ceratophyllum demersum . Lemna trisulca. Počet druhů cévnatých rostlin se nejčastěji pohybuje v rozmezí 4–7 na ploše 50–100 m². Společenstvo se vyvíjí později během vegetačního období, takže jeho porosty jsou zpravidla nejlépe pozorovatelné koncem léta až začátkem podzimu.

U nás byla tato vegetace zaznamenána pouze v extenzivně obhospodařovaných rybnících. Ze zahraničí je uváděna i z aluviálních vod, louží a menších toků (Looman 1986, Taran & Tjurin 2006). Vody s výskytem této vegetace jsou chladné, oligotrofní až mezotrofní, plně osluněné až zastíněné (Černohous 1980, Černohous & Husák 1986, Kusák 1989). Ze zahraničí je druh Callitriche hermaphroditica a jeho společenstvo popisováno i z lokalit s eutrofní vodou, dokonce z mokřadů ovlivněných pastvou dobytka, bohatých fosforem a dusíkem (Looman 1986, Toivonen & Huttunen 1995, Nurminen 2003). Společenstvo bylo zjištěno v čirých i kalných vodách (Kusák 1989, Toivonen & Huttunen 1995), otázkou však je, zda může v zakalené vodě přežívat dlouhodobě. Dno je písčité, jílovité, hlinité nebo štěrkovité. Vrstva organického bahna schází nebo je jen velmi tenká (Černohous & Husák 1986). Bližší údaje k chemismu vody a substrátu z našeho území nejsou k dispozici, lze však předpokládat, že společenstvo má širší ekologickou amplitudu nejen ve vztahu k obsahu živin, ale i bazických iontů ve vodě (Prančl 2008). Ze zahraničí jsou porosty druhu C. hermaphroditica většinou uváděny z vod chudých až středně bohatých vápníkem, někdy však s velkým obsahem hořčíku, sodíku nebo draslíku (Doll 1991b, Heegaard et al. 2001, Hilbig in Schubert et al. 2001b: 225–238). Tato vegetace se váže spíše na oblasti s chladným klimatem. U nás byla zaznamenána pouze v chladnějších pahorkatinách, výskyt samotného druhu C. hermaphroditica je však doložen i z teplých oblastí Čech (Husák in Slavík et al. 2000: 710–718).

Orig. (Černohous & Husák 1986): Callitrichetum hermaphroditicae Černohous et Husák ass. nova

Syn.: Callitrichetum hermaphroditicae Looman 1986 (§ 5)

Diagnostické druhy: Batrachium trichophyllum, Callitriche hermaphroditica, Ceratophyllum demersum. Elatine hydropiper. Elodea canadensis, Lemna trisulca, Myriophyllum spicatum

Konstantní druhy: Batrachium trichophyllum, Callitriche hermaphroditica, Ceratophyllum demersum. Elodea canadensis. Lemna trisulca. Myriophyllum spicatum

Dominantní druhy: Callitriche hermaphroditica

Formální definice: Callitriche hermaphroditica pokr. > 25 %

Zdroj: Šumberová K. (2011): VBD07 Callitrichetum hermaphroditicae Černohous et Husák 1986. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 245-247.