Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace VCA01
Nitelletum flexilis Corillion 1957
Parožnatková vegetace s Nitella flexilis

Nitelletum flexilis

Foto na botanickafotogalerie.cz

Asociace tvoří submerzní porosty s dominancí skleněnky Nitella flexilis. Ostatní druhy jsou zastoupeny zřídka; hojnější jsou některé rdesty (zejména Potamogeton natans a P. pusillus agg.), Lemna minor a Glyceria fluitans, které dávají porostům vícevrstevný vzhled. Na plochách o velikosti 1–16 m² se často vyskytují 2–4 druhy, nezřídka jsou však porosty tvořeny jen dominantním druhem parožnatky.

U nás je Nitelletum flexilis vázáno na vodní nádrže s oligotrofní až mezotrofní vodou o dobré průhlednosti. Jsou to hlavně rybníky s málo intenzivním hospodařením nebo bez hospodaření (např. v maloplošných chráněných územích; Rydlo 2007d), mrtvá ramena řek a zatopené lomy. Ze zahraničí je tato asociace uváděna od nížin do horského stupně z přirozených i antropogenních biotopů, z chladných, rychle tekoucích vod a z horských jezer, kde zasahuje až do hloubek 15–20 m (Corillion 1957, Krause 1981, Pott 1995, Dierßen 1996). Druh Nitella flexilis byl zaznamenán i v rašelinných jezírkách (Aldasoro et al. 1996). Substrát dna je na našich lokalitách převážně bahnitý (Rydlo 2005a, 2006a, 2007d, Jehlík & Rydlo 2008), ze zahraničí se však uvádí i výskyt ve vodách s písčitým dnem s malou příměsí bahna (Corillion 1957), případně rašeliny. Na zahraničních lokalitách bylo zjištěno pH vody v kyselé až neutrální oblasti a velmi malý obsah vápníku (Corillion 1957, Pott 1995, Aldasoro et al. 1996, Dierßen 1996, Brouwer et al. 2002).

Orig. (Corillion 1957): Nitelletum flexilis

Diagnostické druhy: Nitella flexilis, Potamogeton obtusifolius

Konstantní druhy: Nitella flexilis

Dominantní druhy: Nitella flexilis

Formální definice: Nitella flexilis pokr. > 25 % NOT Myriophyllum spicatum pokr. > 25 % NOT Nymphaea alba pokr. > 25 % NOT Potamogeton alpinus pokr. > 25 % NOT Potamogeton natans pokr. > 25 % NOT Potamogeton obtusifolius pokr. > 25 % NOT Potamogeton pusillus agg. pokr. > 25 %

Zdroj: Šumberová K., Hrivnák R., Rydlo J. & Oťaheľová H. (2011): VCA01 Nitelletum flexilis Corillion 1957. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 251-253.