Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace VCA02
Charetum braunii Corillion 1957
Parožnatková vegetace s Chara braunii

Charetum braunii

Foto na botanickafotogalerie.cz

Parožnatka Chara braunii tvoří zapojené submerzní nízké porosty provázené několika druhy hydrofytů (např. Lemna minor), k nimž v mělčích vodách přistupují bahenní druhy, jako jsou Alisma plantago-aquatica a Eleocharis acicularis. V porostech této asociace se vyskytuje zpravidla kolem 5–10 druhů na ploše 1–4 m².

Tato vegetace se u nás vyskytuje v mělkých stojatých vodách. Fytocenologickými snímky byla zatím doložena z louží ve vypuštěných rybích sádkách a z částečně letněných rybníků (Šumberová, nepubl.), a to z vody hluboké 10–30 cm. Tato stanoviště jsou eutrofní, neboť i sádky a menší nehnojené rybníky bývají napájeny vodou z velkých chovných rybníků. Dno ve snímkovaných porostech bylo jílovité, často s 1–3 cm silnou vrstvou úživného bahnitého sedimentu. Diagnostický druh Chara braunii však roste i v rybnících a sádkách s písčitým dnem. V domácí i zahraniční literatuře (Migula 1897,, Husák 1985, Urbaniak 2007) je tato vegetace uváděna hlavně z rybníků s extenzivním hospodařením a pravidelným letněním. V zahraničí se nachází převážně v litorálu stojatých vod o hloubce do 1 m, s pH kolem 7 a s písčitým, jílovitým nebo bahnitým dnem (Corillion 1957, Coldea & Sanda in Coldea 1997: 25–32, Urbaniak 2007) a malým obsahem vápníku (Pott 1995). Existují však i údaje o výskytu porostů parožnatky C. braunii v zatopených těžebních jamách s velkým obsahem vápníku v substrátu dna (Krause & Lang in Oberdorfer 1998: 78–88). Výskyt je možný i v zakalených vodách (Corillion 1957), menších tocích (Blaženčić 2004) a na rýžovištích (Krause 1997). Velká průhlednost vody a vyšší letní teploty v subtropických oblastech umožňují růst druhu C. braunii až v hloubkách kolem 8 m (Nagasaka et al. 2002). Na druhé straně se C. braunii vyskytuje i v periodických vodách, a to dokonce v aridních oblastech.

Orig. (Corillion 1957): Charetum Braunii

Syn.: Najadeto-Charetum braunii Randelović et Blaženčić 1996 p. p.

Diagnostické druhy: Chara braunii, Limosella aquatica

Konstantní druhy: Alisma plantago-aquatica. Callitriche palustris s. l. (převážně C. palustris s. str.), Chara braunii, Limosella aquatica. Persicaria hydropiper

Dominantní druhy: Chara braunii, Elatine triandra, Potamogeton pusillus agg. (P. pusillus s. str.)

Formální definice: Chara braunii pokr. > 25 % NOT Butomus umbellatus pokr. > 25 %

Zdroj: Šumberová K., Hrivnák R., Rydlo J. & Oťaheľová H. (2011): VCA02 Charetum braunii Corillion 1957. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 253-256.