Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace VCB01
Charetum globularis Zutshi ex Šumberová, Hrivnák, Rydlo et Oťaheľová in Chytrý 2011
Parožnatková vegetace s Chara globularis

Charetum globularis

Foto na botanickafotogalerie.cz

Dominantním a diagnostickým druhem asociace je Chara globularis, která vytváří submerzní, tuhé a inkrustované porosty. Jde o velmi variabilní druh, od něhož je známo 38 forem (Krause 1997). Celková pokryvnost porostů zpravidla přesahuje 80 % a průvodní druhy se vyskytují spíše jen sporadicky v závislosti na aktuálních stanovištních podmínkách. Na ploše 116 m² se zpravidla vyskytují 1–4 druhy.

U nás byla tato vegetace zaznamenána převážně ve stojatých vodách hlubokých do 50 cm, vzácně až 1 m. V zahraničí zasahuje v jezerech až do hloubky 4 m (Fijałkowski 1960a) a samotný druh Chara globularis byl v jezeře Fure v Dánsku zjištěn až v hloubce 7–8 m (Sand-Jensen et al. 2008) a v Plitvických jezerech v Chorvatsku dokonce v 15 m (Blaženčić & Blaženčić 1994, 1995). Chara globularis roste převážně v mokřadech napájených podzemní vodou (Krause 1997). Na přirozených stanovištích už většinou chybí, ale je běžná na stanovištích ovlivněných nebo vytvořených člověkem (Krause 1997), u nás zejména v rybnících s málo intenzivním hospodařením, pískovnách a někdy i v mělce zaplavených prohlubních v letněných rybích sádkách. Podobně i na Slovensku roste zejména ve štěrkovnách, průsakových kanálech a jiných typech antropogenních vodních nádrží (Hrivnák et al. 2005b, Hrivnák 2006), zatímco na přirozených stanovištích je vzácná (Oťaheľová in Valachovič 2001: 393–406, Bernátová et al. 2006). Substrát dna je různý, od štěrkovitého po jílovitý, na povrchu často s vrstvou organogenního bahna. Na zahraničních lokalitách bylo zjištěno pH vody v rozpětí 5–8,5 (Corillion 1957, Tomaszewicz 1979, Hrivnák et al. 2005b). Na rozdíl od porostů asociací Magno-Charetum hispidaeCharetum vulgaris byl pro vody s výskytem porostů Chara globularis zjištěn větší obsah iontů SO42– a NH4+ a menší obsah vápníku, nižší pH a konduktivita (Bornette et al. 1996).

Syn.: Charetum fragilis Corillion 1957 (§ 2b, nomen nudum), Charetum fragilis Fijałkowski 1960 prov. (§ 3b), Charetum globularis Zutshi 1975 (§ 2b, nomen nudum), basisgemeenschap van Chara globularis [Charetea fragilis] Schaminée et al. 1988 (§ 3c), Charetum globularis Schaminée et al. 1988 (fantom)

Diagnostické druhy: Chara globularis

Konstantní druhy: Chara globularis

Dominantní druhy: Chara globularis

Formální definice: Chara globularis pokr. > 25 % NOT Alisma.gramineum pokr. > 25 % NOT Eleocharis palustris agg. pokr. > 25 % NOT Potamogeton natans pokr. > 25 % NOT Typha angustifolia pokr. > 25 %

Zdroj: Šumberová K., Hrivnák R., Rydlo J. & Oťaheľová H. (2011): VCB01 Charetum globularis Zutshi ex Šumberová, Hrivnák, Rydlo et Oťaheľová in Chytrý 2011. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 257-260.