Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace VCB02
Magno-Charetum hispidae Corillion 1957
Parožnatková vegetace s Chara hispida

Magno-Charetum hispidae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Jde o druhově nejchudší společenstvo třídy Charetea, jehož porosty většinou obsahují pouze dominantní druh Chara hispida, místy přistupuje také C. globularis. Stélky parožnatky C. hispida jsou robustní, sivě až hnědě zelené, poměrně dlouhé, převážně silně inkrustované a drsné kvůli ostnitým výrůstkům. Porosty jsou zapojené.

U nás se tato vegetace vyskytuje především v trvalých vodních nádržích, např. v malých neobhospodařovaných rybnících, v rybnících s málo intenzivním hospodařením a v zaplavených jámách po těžbě písku nebo hlíny. Na Mělnicku a u Lysé nad Labem se dosud zachovala i v tůňkách uprostřed slatinišť; častý výskyt na tomto stanovišti je uváděn i ze zahraničí (Bornette et al. 1996). Magno-Charetum hispidae bylo u nás zaznamenáno ve vodách hlubokých do 60 cm, ze zahraničí je znám výskyt i z hloubky 16 m (Pott 1995). Tato vegetace se vyskytuje hlavně v oblastech s vápnitým podložím, často na stanovištích s vývěrem podzemní vody (Krause & Lang in Oberdorfer 1998: 78–88, Melzer 1976). Substrát dna je štěrkovitý až jílovitý a překrytý silnou vrstvou organického bahna. Na zahraničních lokalitách bylo zjištěno pH vody v rozmezí 7–8 (Corillion 1957, Dąmbska 1966, Tomaszewicz 1979). Ve srovnání s asociacemi Charetum globularisCharetum vulgaris jsou vody s výskytem této vegetace silně vápnité, mají větší obsah iontů NO3–, malý obsah iontů PO43– a NH4+ a větší pH i konduktivitu (Bornette et al. 1996, Schneider & Melzer 2004).

Orig. (Corillion 1957): Magnocharetum hispidae

Syn.: Charo-Tolypelletum glomeratae Corillion 1957 p. p. (§ 25), Charetum hispidae sensu auct. non Corillion 1957 (pseudonym)

Diagnostické druhy: Chara hispida

Konstantní druhy: Chara hispida

Dominantní druhy: Chara hispida

Formální definice: Chara hispida pokr. > 25 % NOT Batrachium aquatile s. l. pokr. > 25 % NOT Typha angustifolia pokr. > 25 % NOT Utricularia vulgaris pokr. > 25 %

Zdroj: Šumberová K., Hrivnák R., Rydlo J. & Oťaheľová H. (2011): VCB02 Magno-Charetum hispidae Corillion 1957. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 260-262.