Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace VCB03
Charetum vulgaris Corillion 1957
Parožnatková vegetace s Chara vulgaris

Charetum vulgaris

Foto na botanickafotogalerie.cz

Toto jednovrstevné nebo dvouvrstevné společenstvo s dominancí parožnatky Chara vulgaris tvoří husté, vzácněji rozvolněné porosty, zpravidla se 2–4 druhy na ploše 1–25 m². Časté jsou však i jednodruhové porosty. Dominantní druh dosahuje výšky do 40 cm a má často inkrustované stélky. Ostatní druhy se vyskytují vzácně, častější jsou např. Lemna minor a Potamogeton crispus. Z ostatních parožnatek se v porostech vzácně nachází Chara hispida.

U nás se tato vegetace vyskytuje nejčastěji v rybnících, zaplavených pískovnách a jiných nádržích vzniklých v souvislosti s těžbou, mrtvých ramenech a aluviálních tůních. Častá je i v drobných periodicky vysychajících vodách, např. v loužích na zamokřených polích a na skládkách zeminy, v mokřadech a příkopech poblíž sídel. Porosty asociace Charetum vulgaris mají v porovnání s ostatními společenstvy třídy Charetea nejširší ekologickou amplitudu ve vztahu k typu stanoviště a trofii prostředí, takže dobře snášejí i znečištění, narušování a periodické vysychání vody (Dierßen 1996, van Geest et al. 2005a, b, Hrivnák et al. 2005b). Byly zjištěny dokonce i v mělkých loužích v rybích sádkách s betonovým dnem překrytým vrstvičkou organického bahna (Šumberová, nepubl.). Vody jsou vápnité, někdy mírně slané (Bornette et al. 1996). Podle údajů ze zahraničí se pH vody pohybuje v rozmezí 7,1–8,7 (Corillion 1957, Coldea & Sanda in Coldea 1997: 25–32, Hrivnák et al. 2005b, Oťaheľová et al. 2008).

Orig. (Corillion 1957): Charetum vulgaris

Syn.: Charo-Tolypelletum glomeratae Corillion 1957 p. p. (§ 25), Thero.Charetum vulgaris Krause 1969, Charetum vulgaris Zutshi 1975

Diagnostické druhy: Chara vulgaris

Konstantní druhy: Chara vulgaris

Dominantní druhy: Chara vulgaris

Formální definice: Chara vulgaris pokr. > 25 % NOT Batrachium aquatile s. l. pokr. > 25 % NOT Batrachium circinatum pokr. > 25 % NOT Eleocharis palustris agg. pokr. > 25 % NOT Eleocharis quinqueflora pokr. > 25 % NOT Juncus.subnodulosus pokr. > 25 % NOT Potamogeton acutifolius pokr. > 25 % NOT Potamogeton gramineus pokr. > 25 % NOT Potamogeton lucens pokr. > 25 % NOT Typha angustifolia pokr. > 25 %

Zdroj: Šumberová K., Hrivnák R., Rydlo J. & Oťaheľová H. (2011): VCB03 Charetum vulgaris Corillion 1957. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 262-264.